СОЦІАЛЬНОВІДПОВІДАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

Ключові слова:

Соціальний діалог, соціальновідповідальне партнерство, сфера зайнятості, цифрові трансформації.

Анотація

Обґрунтовано підходи до модернізації системи трудових відносин України в контексті основних трендів та проблем у сфері зайнятості, що виникають і загострюються під впливом цифрових трансформацій економіки, за основу яких взято застосування інноваційних механізмів та здійснення якісних змін у системі соціального діалогу. Зазначено, що його платформою є соціальновідповідальне партнерство, яке поєднує принципи і механізми реалізації соціального діалогу, державно-приватного партнерства з принципами й механізмами забезпечення соціальної відповідальності. Вказано, що загальна орієнтація трансформації трудових відносин підпорядкована забезпеченню сталого і збалансованого соціально-економічного розвитку з урахуванням можливостей, які виникають при використанні новітніх цифрових технологій. Ключові ознаки платформи соціальновідповідального партнерства визначено як інноваційну систему взаємодії суб’єктів розвитку сфери праці та зайнятості.

Класифікація за JEL: E24, J21, J41, J53, J58, O33.

Біографії авторів

Оксана ПАНЬКОВА, Інститут економіки промисловості

канд. екон. наук, доцент, провідний науковий співробітник

Олександр КАСПЕРОВИЧ, Інститут економіки промисловості

головний економіст

Олександр ІЩЕНКО, Інститут економіки промисловості

провідний економіст

Посилання

Вишневський В. П., Князєв С. І. Як підвищити готовність промисловості України до смарт-трансформації. Наука та інновації. 2018. Т. 14, № 4. С. 55–69. DOI: doi.org/10.15407/scin14.04.055.

Інноваційна Україна–2020: нац. доп. / за заг. ред.: В. М. Гейця, А. І. Даниленка, Е. М. Лібанової, А. А. Гриценка, О. В. Макарової, М. О. Кизима, І. Ю. Єгорова, І. В. Одотюка; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Іорданов А. Є. Державне регулювання якості людських ресурсів на регіональному рівні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. управл. Харків, 2011. 20 с.

Карчева Г. Т., Огородня Д. В., Опенька В. А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3 (27). С. 13–21.

Колот А. М., Герасименко О. О. Соціально-трудовий розвиток у ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів. Демографія та соціальна політика. 2019. № 1 (35). С. 97–125.

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 105–112.

Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047.

Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності: кол. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України. Київ, 2017. 368 с.

Ляшенко В. І., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку / НАН України, Ін-т економіки промисл. Київ, 2018. 252 с.

Новікова О. Ф., Остафійчук Я. В. Цифровізація суспільства та сталий розвиток – запорука трансформацій у соціально-трудовій сфері. Цифрова економіка: зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф. (Київ, 4–5 жовт. 2018). Київ: КНЕУ, 2018. С. 277–282.

Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків / Центр Разумкова. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-krainita-diialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv-2.

Присоединяйтесь к дискуссии: обещают ли цифровые технологии лучшее будущее? / Федерація профспілок України. 12.05.2017. URL: http://fpsu.org.ua/nasha-borotba/zagalni-novini/12268-prisoedinyajtes-k-diskussii-obeshchayutli-tsifrovye-tekhnologii-luchshee-budushchee/.

Проблеми та перспективи модернізації соціального діалогу та публічних комунікацій задля успішних реформ. Роботодавець. URL: https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-tapublichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html.

Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський [та ін.]; за заг. ред. Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2014. 132 с.

Соціальний діалог в Україні в контексті підписання угоди про асоціацію – виклики та пропозиції / Бюро соц. та політ. розробок. Київ, 2014. URL: https://bureau.in.ua/downloads/social-dialogue/Ukraine.pdf (дата звернення: 02.08.2017).

У Києві обговорили інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу / Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ ua/news/u-kiyevi-obgovorili-integraciyu-ukrayini-do-yedinogo-cifrovogorinkuyevropejskogo-soyuzu.

Український ринок праці: імперативи та можливості змін: кол. моногр. / за наук. ред. д. е. н., проф. І. Л. Петрової, к. е. н. В. В. Близнюк; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 356 с.

Фіщук В. Цифрова економіка – це реально. URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/cifrova-ekonomika-ce-realno-1001102.html.

Шаров О. М., Резнікова О. О. Підсумки Всесвітнього економічного форуму в Давосі: висновки для України / НІСД при През-тові України. URL: http://kh.niss.gov.ua/content/articles/files/1_Davos_2019-a5129.pdf.

Новікова О. Ф. Гармонізація цифрового та соціального розвитку: виклики державному управлінню / НАН України, Ін-т економіки промисл. URL:https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/vystup_kneu_17.10.19.docx.

Bloomberg J. Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril. URL: https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalizationand-digital-transformation-confuse-themat-your-peril/#1e1fe3d02f2c.

Schwab K. Globalization 4.0 – what does it mean? URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone.

Lindskog H. Smart communities initiatives / University of Linköping. URL: http://www.researchgate.net/profile/Helena_Lindskog/publication/228371789_Smart_communities_initiatives/links/549812230cf2519f5a1db56d.pdf (дата звернення: 18.12.2017).

Spagnoletti P., Resca A., Lee G. A design theory for digital platforms supporting online communities: a multiple case study. Journal of Information Technology. 2015. № 30 (4). Р. 364–380.

The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018 results. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digitalcompetitiveness-rankings-2018.

##submission.downloads##

Опубліковано

23.10.2020

Як цитувати

ПАНЬКОВА, Оксана, et al. «СОЦІАЛЬНОВІДПОВІДАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ». Журнал європейської економіки, вип. 19, вип. 2, Жовтень 2020, с. 392-09, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1459.

Номер

Розділ

МІКРОЕКОНОМІКА