Вимоги до статтей

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

 Всі статті мають відповідати тематичному спрямуванню ЖЄЕ. Статті, написані авторами з різних країн, мають пріоритет під час розгляду та публікації. Публікуються статті за такими рубриками:

 • економічна теорія;
  • Європа у світовій економічній системі;
 • європейська економічна інтеграція;
 • регіоналізація і глобалізація в європейському економічному просторі;
  • розвиток фінансових відносин;
   • монетарна глобалізація;
   • кліматична нейтральність економіки;
   • медична економіка та діджиталізація охорони здоров’я;
   • економіка первинного сектору;
 • економіка вторинного сектору;
 • економіка третинного сектору.

 Загальні вимоги до форматування

Статті подаються у електронному вигляді у файлі формату одного з текстових редакторів (наприклад, Microsoft Word, LibreOffice). Текст надрукований шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, нормальні поля, вирівнювання за шириною, перший рядок абзацу - відступ 1,25 (крім елементів структури статті, для яких зазначено інакше). Статті, які перевищують обсяг у 40,000 знаків (з пробілами, без урахування списку літератури), не будуть розглядатися.

Усі рисунки та ілюстрації мають бути у формі, яка дозволяє їх редагувати (у самому тексті або у окремому файлі відповідного формату).

Рисунки та таблиці нумеруються послідовно, відповідно до їх розміщення у тексті (наприклад, Таблиця 1, Таблиця 2…). Таке йменування слід подавати з нового рядка, без абзацного відступу. Після номеру, з нового рядка - назва рисунку/таблиці. Джерело рисунку/таблиці зазначається безпосередньо після них, кегль 12.

Перед кожним новим елементом структури статті - пустий рядок. Заголовки елементів 3-4, 8-13 - вирівнювання за центром, жирним шрифтом.

Структура статті

 1. Ім’я та прізвище автора(-ів) - вирівнювання за центром, жирним шрифтом, прізвище ВЕЛИКИМИ буквами, кожен автор із нового рядка. У виносці подається додаткова інформація: наукове звання та ступінь, посада та афіліація, ORCID (за наявності) та електронна пошта для кожного автора (Times New Roman, кегль 11, міжрядковий інтервал 1). У разі нестандартної транслітерації імен, прохання подати латинізований варіант написання ПІБ (як у закордонному паспорті).
 2. Назва статті - вирівнювання за центром, ВЕЛИКИМИ буквами, жирним шрифтом.
 3. Анотація - 12-15 рядків, узагальнена інформація щодо предмету, методів, та результатів дослідження. Обов’язково описати те, що автор вперше розробив або розвинув порівняно з публікаціями інших авторів.
 4. Ключові слова.
 5. Класифікація JEL.
 6. Кількість рисунків, таблиць, формул та джерел літератури.
 7. Подяка (за наявності).
 8. Постановка проблеми та огляд літератури - обґрунтування актуальності та чітко визначена мета статті. Огляд літератури повинен містити посилання на останні публікації за темою; пріоритет надається публікаціям, що індексуються в Scopus, WoS. Само-посилання дозволені лише у відповідності із рекомендаціями COPE.
 9. Методологія дослідження - опис застосованих методів, підходів та процесу формування вибірки (за наявності).
 10. Результати дослідження - виклад основного матеріалу, результатів емпіричного чи теоретичного аналізу та їх обговорення.
 11. Впровадження результатів дослідження - уже здійснене або потенційне, де це умісно.
 12. Висновки - підсумок статті, що не повинен дублювати анотацію. Розкрити науково-практичне значення отриманих результатів та напрямки подальших досліджень.
 13. Список літератури - користуйтесь стандартом APA7 для списку джерел та посилань у тексті. Усі джерела подаються українською або англійською мовою; у випадку іншої мови, переклад назви літературного джерела (за винятком назв наукових журналів) здійснювати на українську, а мову оригіналу зазначати у квадратних дужках [французькою мовою]; за наявності зазначати ДОІ. Кегль 12.
 14. Додатки (за наявності) - кожен з нової сторінки, іменуються за алфавітом (наприклад, Додаток А, Додаток Б…). У додатках слід розміщувати рисунки чи таблиці, що занадто великі для їх розміщення у тексті статті, або такі, що містять додаткову / реферативну інформацію.