ІНСТИТУЦІЙНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Валерій Геєць ДУ "Інститиуту економіки та прогнозування НАН України"

Ключові слова:

Держава, приватні інститути, капіталізм, ліберальні реформи, соціальні інститути, соціальний простір.

Анотація

Наприкінці ХХ ст. у країнах колишнього соціалістичного табору здійснювалися капіталістичного характеру реформи фундаментального змісту щодо засад забезпечення права на свободу, в тому числі економічну, що реалізується згідно з наявністю та захистом прав на приватну власність. Цей вибір був здійснений тому, що було фундаментальне бажання подолати залежність від керівної ролі політичного «суверена», який, власне, і забезпечував отримання «ренти» шляхом реалізації централізованої системи управління на планово-розподільчій основі, обмежуючи бажання отримати свободи шляхом надання можливостей для самореалізації. На зміну ідеології політичного «суверена» мали прийти на засадах ідеології лібералізму, нові способи координації людської діяльності. На початкових етапах реформ проблеми інституціалізації діяльності і держави, і бізнесу залишалися поза увагою, оскільки свобода - це було «понад усе». Капіталізм, що розвивається безконтрольно і без обмежень, керується єдиним критерієм - приватним інтересом найсильніших і залишається ворожим будь-якій формі суспільного інтересу більшості. Разом з тим, розвиток соціальних інститутів вимагає формування інституційного простору для реалізації громадянських ініціатив і захищеності свобод від проявів влади та слабо контрольованого монопольно організованого бізнесу в обмеженні громадянської активності. Для цього у процес розвитку суспільства з боку держави мають закладатися довгострокові соціальні механізми не тільки з метою закріплення нового духу капіталізації і подальшого зростання економіки, але й розвитку через соціальні механізми соціального простору, який не розхитуватиме, а стабілізуватиме суспільство на засадах суспільних цінностей.

 

Посилання

Кревельд Мартин, ван. Расцвет и упадок государства / Мартин ван Кревельд. М. : ИРИСЭН, 2006.

Avineri S. Hegel’s theory of the modern state / S. Avineri. - Cambridge : Cambridge University Press, 1972.

Болтански Л. Новый дух капитализма / Л. Болтански, Э. Кьяпелло. - М. : Нов. лит. обозрение, 2011.

Федорович В. А. США: федеральная контрактная система и экономика. Механизм регулирования / В. А. Федорович, А. П. Патрон, В. П. Завару-хин. - М. : Наука, 2002. - 926 с.

Callon M. The laws of the markets (Sociological Review Monograph) / М. Callon. - Oxford : Blackwell, 1989.

Boycko M. Privatizing Russia / Maxim Boycko, Andre Shleifer, Robert W. Vishny. - Cambridge, MA : MIT Press, 1995.

Геєць В. Особливості взаємозв’язку економічних та політичних трансформацій на шляху до реконструктивного розвитку економіки України / В. Геєць // Економіка України. - 2017. - № 10.

Асемоглу Д. Мир, который унаследуют наши внуки // Через сто лет: ведущие экономисты предсказывают будущее / под ред. Игнасио Паласиоса-Уэрты ; [пер. с англ. А. Шоломицкой] ; науч. ред. пер. Т. Дробышевская. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2017. - С. 18-75.

Williamson O. E. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead / Oliver E. Williamson // Journal of Economic Literature. - 2000. -Vol. 38 (3). - Р. 595-613.

Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В. М. Геєць ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». - К., 2009. - 864 с.

Геєць В. Подолання квазіринковості - шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання / В. М. Геєць // Економіка України. -2015. - № 6.

Голдин И. Эпоха открытий / И. Голдин, К. Кутарин. - М. : Колибри, 2016.

Williamson O. Behavioral Assumptions // The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting / Oliver E. Williamson. -N. Y. : The Free Press, 1985. - Р. 44-52.

George A. Akerlof The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism / А. George // The Quarterly Journal of Economics. -1970. - Vol. 84, № 3. - Р. 488-500.

Аузин О. Економіка всього. Як інститути визначають життя / О. Аузин. -К. : Laurus, 2017. - 142 c.

Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп / М. Олсон. - М. : ФЭИ, 1995. - 174 с.

Геєць В. Довіра в українських реаліях простору і часу // Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 17-19 лют. 2016 р.) / Асоц. укр. банків, ДВНз «Ун-т банків. справи» ; [відп. ред. С. М. Аржевітін]. - К. : ДВНЗ «Ун-т банків. справи», 2017.

Сото Э., де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире / Эрнандо де Сото. -М. : Олимп-Бизнес, 2004. - 272 с.

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. - К. : Ін-т соціології НАСН України, 2016.

Александер Дж. Смыслы социальной жизни. Культурсоциология / Дж. Александер. - М. : Праксис, 2013.

Кастельс М. Власть коммуникации : уч. пособ. / М. Кастельс ; [пер. с англ. Н. М. Тылевич] ; под науч. ред. А. И. Черных ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2016.

Социальный контекст экономического развития в XXI веке / отв. ред. Е. Ш. Гонтмахер, И. В. Гришин, И. П. Цапенко. - М. : ИМЭМО РАН, 2016.

Putnam R. D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community / R. D. Putnam. - New York : Simon & Schuster, 2000.

##submission.downloads##

Опубліковано

13.11.2018

Як цитувати

Геєць, Валерій. «ІНСТИТУЦІЙНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ». Журнал європейської економіки, вип. 17, вип. 2, Листопад 2018, с. 155-66, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1326.

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ