ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ: СТАН, ВИКЛИКИ, ЗАХОДИ ПРИСКОРЕННЯ

Ірина ПІДОРИЧЕВА

Анотація


Обґрунтовано, що безпрецедентність та складність сучасних глобальних викликів потребує зміцнення міжнародної співпраці у науково-технологічній та інноваційній сфері для кращого розуміння можливостей та використання переваг нової реальності й пошуку нових рішень проблем, які виникли перед людством. Досліджено вплив євроінтеграційних процесів на стан економіки та інноваційної екосистеми України. Визначено, що за період 2015– 2020 рр. інноваційна складова національної економіки звузилася і з кожним роком вона все більше примітивізується та деіндустріалізується, що вимагає коригування Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС) у частині підсилення її позитивного впливу на інноваційні процеси в національній економіці. Проаналізовано досягнутий рівень участі України у Рамковій програмі «Горизонт 2020» порівняно з асоційованими членами та державамиучасницями ЄС, який все ще невисокий. Серед причин такої ситуації виокремлено слабкість національної інноваційної екосистеми та відсутність потужних дослідницьких контактів і професійних зв’язків українських організацій з європейськими партнерами. Для вирішення цих проблем окреслено пропозиції автора. Вони стосуються запровадження комплексу організаційних та інституційних заходів, які дають змогу Україні отримати ширший доступ до фінансування ЄС та прискорити темпи інтеграції в Європейський дослідницький простір. Акцентовано увагу на необхідності реалізації системних і планомірних реформ щодо подолання структурної слабкості національної економіки шляхом «природного» розвитку наукової та науково-технічної діяльності, відродження промисловості з використанням передових сучасних технологій, збереження та збалансованого розвитку людського капіталу, що забезпечить можливість просування України шляхом розбудови конкурентоспроможної високоукладної економіки.

Класифікація за JEL: F55, 014, O38, O52.


Ключові слова


Інтеграція; Європейський дослідницький простір; міжнародне співробітництво; науково-технологічна та інноваційна сфера; національна інноваційна екосистема; інноваційна складова національної економіки; Угода про асоціацію з Європейським Союзом; та ін.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Monitor Deloitte (2020). Contactless еconomy. Executive Summary. Singapore Summit. 20 р. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/strategy/sea-cons-contactless-economy.pdf.

IsartaNews (2021). «The Contactless Economy is Here to Stay». Interview with author of the book «From Low Touch to Touchless: How the Contactless Economy is Poised to Shape Luxury Commerce & Remote Retailing in the New Normal?». URL: https://isarta.com/news/the-contactless-economy-ishere-to-stay/.

Bloomberg. (2020). South Korea Bets on ‘Untact’ for the Post-Pandemic Economy. URL: https://www.bloombergquint.com/businessweek/southkorea-untact-plans-for-the-post-pandemic-economy.

European Commission (2021a). 2021 State of the Union Address by President von der Leyen. Speech. 2021. 15 September. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_21_4701.

European Union External Action Service (2021). Виступ Голови Європейської Ради Шарля Мішеля за підсумками саміту ЄС-Україна. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage.

United Nations (2020). DCF Survey Study 2020: Toward effective development cooperation in the COVID-19 period. New York: United Nations Publications. 40 p.

OECD/ICN (2021). International Co-operation in Competition Enforcement. Report by the Organisation for Economic Co-operation and Development and the International Competition Network. Paris: OECD/ICN. 316 p.

World Bank Group (2021). World Development Report 2021. Data for Better Lives. International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. Washington, USA. 349 p.

WEF (2021). Annual Report 2020-2021. Geneva, Switzerland. 120 p.

Toyoma, G. (2021). Countering Threats in Space Through International Cooperation. Space Policy. Vol. 55. February. https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2020.101387.

Yaya, Li, Yuru, Zhang, Chien-Chiang, Lee & Jing, Li. (2021). Structural characteristics and determinants of an international green technological collaboration network. Journal of Cleaner Production. Vol. 324. November 15. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129258.

Jewell, J., Vetier, M. & Garcia-Cabrera, D. (2019). The international technological nuclear cooperation landscape: A new dataset and network analysis. Energy

Policy. Vol. 128. P. 838-852. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.12.024.

Jit, M., Ananthakrishnan, A., McKee, M., Wouters, O. J., Beutels, P. & Teerawattananon, Y. (2021). Multi-country collaboration in responding to global infectious disease threats: lessons for Europe from the COVID-19 pandemic. The Lanvent Regional Health-Europe. Vol. 9. October. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100221.

Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. (2020). Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики. Київ : Заповіт. 100 с.

Мельник, О., Пашков, М., Поляков, Л. & Сунгуровський, М. (2021). Партнерство Україна-ЄС у безпековій сфері: сучасний стан і перспективи. Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. 71 с.

Бурлай, Т. В. (2019). Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика: монографія; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ. 364 с.

Борзенко, О. & Бурлай, Т. (2020). Соціально-економічна дивергенція України та ЄС: нові виклики. Журнал європейської економіки. Т. 19, № 4 (75), Жовтень-грудень. С. 690–707.

Кіндзерський, Ю. В. (2021). Індустріальна дивергенція України з ЄС та проблеми її подолання. Економіка та держава. 2021, № 6 С. 9–18. https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.6.9.

Химинець, В. В., Головка, А. А. & Мірус, О. І. (2021). Транскордонне співробітництво як інструмент місцевого та регіонального розвитку : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2021. 47 с.

Тимечко, І. Р. (2019). Територіальна громада у транскордонному просторі: чинники, закономірності, пріоритети розвитку: монографія; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів. 444 с.

Laiko, O. I. & Kovalenko, S.I. (2020). The problem of mesoeconomic synthesis of clusters development and international integrating formation concepts. Economic innovation. Vol. 22. № 1 (74). Р. 111–121. https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.1(74).111-121.

Savelyev, Y., Lyzun, M., Kuryliak, V., & Lishchynskyy, I. (2021). Economic Integration of the Visegrad Four and Ukraine in the Context of Historical Narratives and Global Challenges. European Journal of Sustainable Development, 10(2), 44.

Савельєв, Є., Куриляк, В., Лизун, М. & Ліщинський, І. (2019). Концепція «Вишеградська четвірка + Україна»: реальність і перспективи. Вісник економічної науки України. 1(36). 115–121.

Савельєв, Є. & Смалюк, Г. (2019). Економічна конвергенція та євроінтеграційному просторі в контексті відносин України та Вишеградської четвірки. Журнал європейської економіки. Т. 18. 4 (71). 372–386.

Ляшенко, В. І., Підоричева, І. Ю., Кучеров, А. В. & Тесновський, П. В. (2018). Напрями інтеграції України до європейських науково-освітніх та інноваційних просторів в умовах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Економічний вісник Донбасу. № 3 (53). С. 147–179.

Ляшенко, В. І. & Підоричева, І. Ю. (2019). «Інноваційний ліфт» розвитку стартапів: концепція та алгоритм упровадження. Інституціональна модель інноваційної економіки : колективна монографія / за ред. В. І. Ляшенка, О. В. Прокопенко, В. А. Омельяненка; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ. С. 131–148.

Pidorycheva, I., Shevtsova, H., Antonyuk, V., Shvets, N. & Pchelynska, H. (2020). A Conceptual Framework for Developing of Regional Innovation Ecosystems. European Journal of Sustainable Development, 9 (3), Р. 626–640. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p626.

Підоричева, І. Ю. (2021). Інноваційні екосистеми України: концептуальні засади розвитку в умовах глокалізації та євроінтеграції. Економіка промисловості. № 2 (94). С. 5–44. http://doi.org/10.15407/econindustry2021.02.005.

Vyshnevskyi, O. (2020). International digital platform as a tool for the formation of cross-border research, educational and innovation spaces. Economic Herald of the Donbas. № 4 (62). P. 46–51. http://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-4(62)-46-51.

Amosha, A., Lіashenko, V. & Pidorycheva, I. (2019). Inter-regional and crossborder spaces in the context of smart specialization. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. № 140. Р. 7–16.

Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Dzwigol, H. & Liashenko, V. (2021). Strategic European Integration Scenarios of Ukrainian and Polish Research, Education and Innovation Spaces. Virtual Economics. Vol. 4. № 2. Р. 7–40.

Шевцова, Г. З. & Швець, Н. В. (2021). Розвиток науково-освітньої та інноваційної сфер України в контексті євроінтеграції: результати діагностики. Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів : матеріали I Міжнард. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 23–24 вересня, 2021 р.). Черкаси. Україна. С. 372–374.

Антонюк, В. П. (2021). Вища освіта України на шляху інтеграції в європейський освітній простір: досягнення та завдання подальшого розвитку. Економічний вісник Донбасу. № 2 (64). С. 169–182.

Залознова, Ю. С., Ляшенко, В. І. & Трушкіна, Н. В. (2021). Актуальні питання науково-освітнього співробітництва України та Болгарії.

Implementation of modern science and practice: materials of XXV International Scientific and Practical Conference (Varna, Bulgaria, 11-14 May, 2021). Varna, Bulgaria. Р. 122–126.

Interfax Ukraine. (2021). Шмигаль розраховує, що у 2021 році завершиться перегляд Угоди про асоціацію Україна-ЄС. URL: https://ua.interfax.com.ua/ news/general/723037.html.

Cornell University, INSEAD & WIPO (2015). The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva. 419 p.

Cornell University, INSEAD & WIPO (2020). Global Innovation Index 2020. Who Will Finance Innovation? Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. 399 p.

European Commission. (2021b). European Innovation Scoreboard. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 95 p.

The World Bank (2021a). World Development Indicators. Manufacturing, value added (% of GDP). URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=UA.

Державна служба статистики України (2021). Валовий внутрішній продукт у І–ІV кварталах 2020 року й у 2020 році: експрес-випуск від 22.03.2021 р. Київ, 2021. 17 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/31.pdf.

The World Bank. (2021b). World Development Indicators: Structure of demand. URL: http://wdi.worldbank.org/table/4.8#

The World Bank (2021c). World Development Indicators. High-technology exports(% of manufactured exports). URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?view=chart&locations=UA.

Верховна Рада України (2019). Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.

Верховна Рада України. (2020). Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII (зі змін. від 03.07.2020 р.)URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/848-19.

Верховна Рада України. (2017). Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода. Міжнародний документ від 21.03.2014 № 984_011 (набрання чинності 01.09.2017 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/ed20140321.

Підоричева, І. Ю. (2020). Україна у науково-технологічному та інноваційному просторах Європейського Союзу: проблеми, позитивні зрушення та напрями інтеграції. Економічний вісник Донбасу. № 2 (60). С. 36–52.https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-36-52.

Liashenko, V., Pidorycheva, I. & Antoniuk, V. (2020). European Research Area: comparative analysis of institutional prerequisites and integration approaches for Ukraine. Journal of European Economy. July-September. Vol. 19. № 3 (74). Р. 456–481. https://doi.org/10.35774/jee2020.03.456.

Horizon Dashboard. (2021). Key Figures. URL: https://webgate.ec.europa.eu/ dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis.

European Union. (2020). Exploring the performance gap in EU Framework Programmes between EU13 and EU15 Member States. European Parliamentary Research Service, Brussels. 40 p.

A sustainable future for Europe. (2021). Virtual Brokerage event. September 30. URL: https://sustainable-future-brokerage.b2match.io/.

Дзеркало тижня. (2021). Анатолій Загородній: «Потрібно змінити підхід до розуміння ролі науки у розвитку держави»: інтерв’ю Президента НАН України про досягнення і проблеми української науки. URL: https://zn.ua/ukr/science/anatolij-zahorodnij-treba-zminiti-pidkhid-do-rozuminnja-roli-nauki-vrozvitku-derzhavi.html.

The World Bank. (2011). Igniting innovation: rethinking the role of government in emerging Europe and Central Asia / Itzhak Goldberg et al. Washington DC: World Bank Publications. 184 р.

Стаття отримана: 1 листопада, 2021.

Стаття рецензована: 25 листопада, 2021.

Стаття прийнята: 29 листопада, 2021.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.