ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Андрій ГРИЦЕНКО, Олена БОРЗЕНКО, Тетяна БУРЛАЙ

Анотація


Досліджено проблематику розвитку України у рамках європейського інтеграційного проєкту та його трансформації під впливом процесів конвергенції економік ЄС, Брекзиту, пошуків нової «ідентичності Європи». Розкрито вплив європейської інтеграції на динаміку суспільного та макроекономічного розвитку України після підписання 2014 р. та імплементації Угоди про її асоціацію з ЄС. Виокремлено головні здобутки євроінтеграції України, що пов’язані з поліпшенням її інституційного середовища, становленням громадянського суспільства, зростанням обсягів торгівлі між Україною та ЄС, збільшенням потенціалу нашої держави для подолання внутрішніх криз, у тому числі пов’язаних з тривалим збройним конфліктом на Донбасі та модернізацією національної системи державного управління. Акцентовано увагу на ключових викликах євроінтеграції України, які мають перебувати в полі зору національного уряду для ефективного їх подолання за допомогою інструментів державного регулювання. Встановлено, що найбільш серйозні виклики європейської інтеграції України пов’язані з проблемами економічного зростання, деіндустріалізації, структурно-динамічних диспропорцій зовнішньої торгівлі, макрофінансової стійкості, а також гальмування конвергенції між Україною та ЄС. Окреслено ключові інституційні виклики, що стосуються імплементації Угоди та інституційних кризових явищ у розвитку ЄС. Обґрунтовано, що наша держава потребує реконструкції національної економіки відповідно до нової архітектури у європейському і світовому просторі, що передбачає, зокрема, відновлення власної ідентичності та господарської суб’єктності України на засадах соціальної справедливості, що зрештою сприятиме її соціально-економічній конвергенції та повноцінній інтеграції з ЄС.

Класифікація за JEL: E02, F15, I39, O47, O52.


Ключові слова


Макроекономіка; інститути; ризики; дивергенція; конвергенція; європейська інтеграція.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гриценко, А. А., Геєць, В. M., Небрат, В. В., Дейнеко, Л. В., Бородіна, O. M., Никифорук, O. I., Близнюк, В. В., Бандура, O. В., Яременко, O. Л., Меркулова, Т. В., Бурлай, T. В., Гук, Л. П., Пищуліна, O. M., Джабраілов, Р. A., Устименко, В. A., Галустян, Ю. M., & Данилова, K. I. (2016). Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями, ефективність і соціальна справедливість / ред. В. M. Геєць & A. A. Гриценко ; Інститут економіки та прогнозування НАН України. http://ief.org.ua/docs/scc/2.pdf

Департамент Комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України. (2021, 12 лютого). Спільна заява за результатами 7-го засідання Ради асоціації між Україною та ЄС. Урядовий портал. https://www.kmu.gov.ua/news/spilnazayava-za-rezultatami-7-go-zasidannya-radi-asociaciyi-mizh-ukrayinoyu-ta-yes

Державна служба статистики України. (n.d.). Статистична база даних. http://www.ukrstat.gov.ua Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) : Закон України від 07.02.2019 р. № 2680-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#Text

Кіндзерський, Ю. В. (2021). Інклюзивна індустріалізація для сталого розвитку: до засад теорії та політики формування. Економіка України. 5(714), 21–23. https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.05.003

Кононенко, С. (2010), Міжнародні відносини на пострадянській східноєвропейській та євразійській напівпериферії. В: Теоретичний ракурс. Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва : зб. наук. праць. Київ, ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України (С. 69–75). https://ipiend.gov.ua/publication/ukraina-ta-rosiia-potentsial-vzaiemodii-taspivrobitnytstva-zbirnyk-naukovykh-prats/

Лук’яненко, Д., Чужиков, В., & Вожняк, М. (ред.) (2010). Конвергенція економічних моделей Польщі та України. Київ, КНЕУ.

Офіційне інтернет-представництво Президента України. (2020, 6 жовтня). Спільна заява за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС. https://www.president.gov.ua/news/spilna-zayava-za-pidsumkami-22-gosamitu-ukrayina-yes-64321

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1106 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#Text

Укрінформ. (2019, 20 листопада). Україна і ЄС провели «вступну» розмову щодо вдосконалення Угоди про асоціацію. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821497-ukraina-i-es-proveli-vstupnu-rozmovu-sodovdoskonalenna-ugodi-pro-asociaciu.html

Билорус, O. Г. (2013). Глобальная политэкономия. Миросистема глобализма как механизм империалистической интеграции. Вопросы политической экономии, 4(9), 98–119

Сиденко, В. Р. (2011). Пути и тупики политики Восточного партнерства ЕС: взгляд с Украины. Мир перемен, 2, 156–171. http://mirperemen.net/2011/04/mir-peremen-2011-2/#contents

Укринформ. (2019, 2 июля). Украине нужна новая бизнес-модель, если она хочет догнать мир – МВФ. https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2732315-ukraine-nuzna-novaa-biznesmodel-esli-ona-hocet-dognat-mir-mvf.html

Центр гуманитарных технологий (n.d.). Гуманитарный портал: исследования. Рейтинги стран и регионов. https://gtmarket.ru/research/countryrankings

Aktoudianakis, A., Biskup, P., Bodson, B., Eisl, A., Fabry E., GostynskaJakubowska, A., Henig, D., Hughes, K., Jokela, J., Jung, C., Korteweg, R., Mattelaer, A., Menon, A., Portes, J., von Ondarza, N., Wachowiak, J., Wager, A., & Zuleeg, F. (2020). Towards an ambitious, broad, deep and flexible EU-UK partnership?. European Policy Centre. https://wms.flexious.be/ editor/plugins/imagemanager/content/2140/PDF/2020/Towards_an_ambitious __broad__deep_and_flexible_EU-UK_partnership_WEB.pdf

Balassa, B. (1961). The theory of economic integration. R.D. Irvin. Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. Journal of Political Economy, 100(2), 223-233. https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3451299/Barro_Convergence.pdf

Bergmann, J., & Niemann, A. (2015). Theories of European Integration. In K. E. Jorgensen, Å. Kalland Aarstad, E. Drieskens, K. V. Laatikainen & B. Tonra (Eds.), The sage handbook of European foreign policy (pp. 166-182). Sage Publications Ltd.

Bіlоrus, O. G. (2013). Global political economy. The world system of globalism as a mechanism of imperialist integration [in Russian]. Problems in political economy, 4(9), 98-119.

Borzenko, O., & Burlay, T. (2020). Overcoming divergence under the conditions of sustainable development: European experience and its adaptation in Ukraine. Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management, 38, 7-21. http://wz.pcz.pl/znwz/files/z38/1_38.pdf

Center for Humanitarian Technologies. (n.d.). Humanitarian Portal: research. Ratings of countries and regions [in Russian]. https://gtmarket.ru/research/ country-rankings

Communications Department of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2021, Feb 12). Joint press release following the 7th Association

Council meeting between the EU and Ukraine [in Ukrainian]. Government portal. https://www.kmu.gov.ua/news/spilna-zayava-za-rezultatami-7-gozasidannya-radi-asociaciyi-mizh-ukrayinoyu-ta-yes

European Commission. (2020, November 27). Association Implementation Report on Ukraine. Joint staff working document (SWD(2020) 329 final). https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2020_ukraine_association_imple mentation_report_final.pdf

European Parliament. (2021, Feb 11). European Parliament resolution of 11 February 2021 on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine (2019/2202(INI)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/ document/TA-9-2021-0050_EN.html

European Parliamentary Research Service. (2020). Towards a more resilient

Europe post-coronavirus. Capabilities and gaps in the EU’s capacity to address structural risks. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ STUD/2020/652024/EPRS_STU(2020)652024_EN.pdf

Gligorov, V., Grieveson, R., Havlik, P., Podkaminer, L., Astrov, V., Dobrinsky, R., Hanzl-Weiss, D., Hunya, G., Leitner, S., Mara, I., Pindyuk, O., Richter, S., Vidovic, H. (2017). CESEE Back on Track to Convergence. Economic Analysis and Outlook for Central, East and Southeast Europe. The Vienna Institute for International Economic Studies. https://wiiw.ac.at/cesee-backon-track-to-convergence-dlp-4285.pdf

Greubel, J., Bruckwilder, L., & Thiel, H. (2020). High hopes, low expectations – Brussels’ perspective on the future of Europe after COVID-19. European Policy Centre. https://www.epc.eu/content/PDF/2020/Final_report_final.pdf

Gräbner, C., Heimberger, Ph., Kapeller, J., & Schütz, В. (2017, September). Is Europe disintegrating? Macroeconomic divergence, structural polarisation, trade and fragility. Working Paper 136. Vienna Institute for International Economic Studies. https://wiiw.ac.at/is-europe-disintegrating-macroeconomicdivergence-structural-polarisation-trade-and-fragility-dlp-4273.pdf

Gritsenko, A. A. (2016). Reconstruction of Europe in the context of seeking ways to resolve contemporary contradictions. In: On integration without retouching: Eastern European discussions (pp. 49-60) [in Polish]. Scientific Publishers of the Faculty of Management of the University of Warsaw.

Grіtsenko, A., Borzenko-Slozko, O., & Burlay, T. (2021). Ukraine’s European integration and its current challenges. Vilnius University Open Series, 6-11. https://doi.org/10.15388/VGISC.2021.1

Haas, E. B. (1958). The uniting of Europe: political, social, and economical forces, 1950-1957. University of Notre Dame Press. https://www.europarl.europa.eu/100books/file/EN-H-BW-0038-The-uniting-of-Europe.pdf

Hoeksma, J. (2020, September 29). European identity at home and abroad. Friends of Europe. https://www.friendsofeurope.org/insights/europeanidentity-at-home-and-abroad/

Hooghe, L., & Marks, G. (2019). Grand theories of European integration in the twenty-first century. Journal of European Public Policy. 26(8), 1113-1133. https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1569711

Hrytsenko, A. A., Heyets, V. M., Nebrat, V. V., Deineko, L. V., Borodina, O. M., Nykyforuk, O. I., Blyzniuk, V. V., Bandura O. V., Yaremenko, O. L., Merkulova, T. V., Burlay, T. V., Huk, L. P., Pyshchulina, O. M., Dzhabrailov, R. A., Ustymenko, V. A., Halustian, Yu. M., & Danylova, K. I. (2016). Reconstructive economic development: main directions, efficiency and social justice (V. M. Heyets & A. A. Hrytsenko, Ed.) [in Ukrainian]. Institute for economics and forecasting. http://ief.org.ua/docs/scc/2.pdf

International Monetary Fund. (2020). World Economic Outlook Data (October 2020) [Data set]. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October

Kindzersky, Yu. V. (2021). Inclusive industrialization for sustainable development: to the principles of theory and policy of formation [in Ukrainian]. Economy of Ukraine, 5(714), 3-39. https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.05.003

Kolodko, G. W. (2000). Globalization and catching-up: From recession to growth in transition economies. IMF Working Paper. WP/00/100. https://www.imf.org/ external/pubs/ft/wp/2000/wp00100.pdf

Kononenko, S. (2010), International relations in the post-Soviet Eastern European and Eurasian semi-periphery. Theoretical aspect [in Ukrainian]. In Yu. A. Levenets & Yu. M. Pakhomov (Eds.), Ukraine and Russia: The potential of interaction and cooperation. Collection of scientific works (pp. 69- 75). Kuras Institute of Political and Ethnic Studies. https://ipiend.gov.ua/ publication/ukraina-ta-rosiia-potentsial-vzaiemodii-ta-spivrobitnytstva-zbirnyknaukovykh-prats/

László, A. (2019). Fifteen years of convergence: East-West imbalance and what the EU should do about it. Intereconomics, 54(1), 18-23 https://www.intereconomics.eu/contents/year/2019/number/1/article/fifteenyears-of-convergence-east-west-imbalance-and-what-the-eu-should-doabout-it.html

Law of Ukraine «On Amendments to the Constitution of Ukraine (on the strategic course of the state to gain full membership of Ukraine in the European Union and in the North Atlantic Treaty Organization)» No. 2680-VIII of February 7, 2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#Text

Lukyanenko, D., Chuzhikov, V., & Vozhnyak, M. (eds.) (2010). Convergence of economic models of Poland and Ukraine [in Ukrainian]. Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman.

Markakis, M. (2020). Differentiated integration and disintegration in the EU: Brexit, the Eurozone crisis, and other troubles. Journal of International EconomicLaw, 23(2), 489-507. https://academic.oup.com/jiel/article/23/2/489/5874723

Mascherini, M. (2020). Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. https://www.eurofound.europa.eu/publications/customisedreport/2020/upward-convergence-in-the-eu-definition-measurement-andtrends

Mursa, G. C., Iacobuta, A.-O., Socoliuc, O.-R., Clipa, R.-I., & Butiseaca, A. (2018). Youth unemployment among EU countries – A challenge for sustainable growth and social cohesion. Transformations in Business & Economics, 17(2B), 701-720.

Official Website of the President of Ukraine. (2020, Oct 6). Joint statement following the 22nd EU-Ukraine summit. https://www.president.gov.ua/en/news/spilnazayava-za-pidsumkami-22-go-samitu-ukrayina-yes-64321

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1106 of October 25, 2017 «On the implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#Text

Ridao-Cano, C., & Bodewig, Ch. (2018). Growing United: Upgrading Europe’s convergence machine. World Bank. http://documents1.worldbank.org/ curated/en/250311520359538450/pdf/123956-REVISED-volume-2-Growing Unitedvonlinelinks.pdf

Rinaldi, D. (2016). A new start for social Europe. Jacques Delors Institute. http://www.institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/ newstartsocialeurope-rinaldi-jdi-feb16.pdf

Rodrigues, M. J. (Ed.). (2021). Our European future. Charting a progressive course in the world. Foundation for European Progressive Studies https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/our_european_future_ipdf%201.pdf

Savelyev, Y., Lyzun, M., Kuryliak, V., & Lishchynskyy, I. (2021). Economic integration of the Visegrad Four and Ukraine in the context of historical narratives and global challenges. European Journal of Sustainable Development, 10(2), 44- 58. https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1209/1191

Schimmelfennig, F. (2018). Liberal intergovernmentalism and the crises of the European Union. Journal of Common Market Studies, 56(7), 1578-1594. http://dx.doi.org/10.1111/jcms.12789

Sidenko, V. R. (2011). Ways and dead ends of the EU Eastern Partnership policy: A view from Ukraine [in Russian]. The World of Transformations, 2, 156-171. http://mirperemen.net/2011/04/mir-peremen-2011-2/#contents

State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Statistical Database [in Ukrainian]. http://www.ukrstat.gov.ua

Tinbergen, J. (1954). International Economic Integration. Books. Elsevier. http://hdl.handle.net/1765/15343

Ukrinform. (2019, July 2). Ukraine needs a new business model if it wants to catch up with the world – IMF [in Russian]. https://www.ukrinform.ru/rubriceconomy/2732315-ukraine-nuzna-novaa-biznesmodel-esli-ona-hocet-dognatmir-mvf.html

Ukrinform. (2019, Nov 20). Ukraine and EU conducted a «joint» talk on improving the Association Agreement [in Ukrainian]. https://www.ukrinform.ua/rubricpolytics/2821497-ukraina-i-es-proveli-vstupnu-rozmovu-sodo-vdoskonalennaugodi-pro-asociaciu.html

Wiener, А., & Diez, T. (eds.) (2009). European Integration Theory. Oxford University Press.

Zygierewitcz, A. (Ed.). (2020). Association agreement between the EU and Ukraine. European Implementation Assessment (update). European Parliamentary Research Service. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642844/EPRS_STU(2020)642844_EN.pdf

Стаття одержана: 18 червня 2021 року.

Стаття рецензована: 05 серпня 2021 року.

Стаття прийнята: 20 серпня 2021 року.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.