СОЦІАЛЬНОВІДПОВІДАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Оксана ПАНЬКОВА, Олександр КАСПЕРОВИЧ, Олександр ІЩЕНКО

Анотація


Обґрунтовано підходи до модернізації системи трудових відносин України в контексті основних трендів та проблем у сфері зайнятості, що виникають і загострюються під впливом цифрових трансформацій економіки, за основу яких взято застосування інноваційних механізмів та здійснення якісних змін у системі соціального діалогу. Зазначено, що його платформою є соціальновідповідальне партнерство, яке поєднує принципи і механізми реалізації соціального діалогу, державно-приватного партнерства з принципами й механізмами забезпечення соціальної відповідальності. Вказано, що загальна орієнтація трансформації трудових відносин підпорядкована забезпеченню сталого і збалансованого соціально-економічного розвитку з урахуванням можливостей, які виникають при використанні новітніх цифрових технологій. Ключові ознаки платформи соціальновідповідального партнерства визначено як інноваційну систему взаємодії суб’єктів розвитку сфери праці та зайнятості.

Класифікація за JEL: E24, J21, J41, J53, J58, O33.


Ключові слова


Соціальний діалог; соціальновідповідальне партнерство; сфера зайнятості; цифрові трансформації.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вишневський В. П., Князєв С. І. Як підвищити готовність промисловості України до смарт-трансформації. Наука та інновації. 2018. Т. 14, № 4. С. 55–69. DOI: doi.org/10.15407/scin14.04.055.

Інноваційна Україна–2020: нац. доп. / за заг. ред.: В. М. Гейця, А. І. Даниленка, Е. М. Лібанової, А. А. Гриценка, О. В. Макарової, М. О. Кизима, І. Ю. Єгорова, І. В. Одотюка; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Іорданов А. Є. Державне регулювання якості людських ресурсів на регіональному рівні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. управл. Харків, 2011. 20 с.

Карчева Г. Т., Огородня Д. В., Опенька В. А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3 (27). С. 13–21.

Колот А. М., Герасименко О. О. Соціально-трудовий розвиток у ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів. Демографія та соціальна політика. 2019. № 1 (35). С. 97–125.

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 105–112.

Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047.

Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності: кол. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України. Київ, 2017. 368 с.

Ляшенко В. І., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку / НАН України, Ін-т економіки промисл. Київ, 2018. 252 с.

Новікова О. Ф., Остафійчук Я. В. Цифровізація суспільства та сталий розвиток – запорука трансформацій у соціально-трудовій сфері. Цифрова економіка: зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф. (Київ, 4–5 жовт. 2018). Київ: КНЕУ, 2018. С. 277–282.

Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків / Центр Разумкова. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-krainita-diialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv-2.

Присоединяйтесь к дискуссии: обещают ли цифровые технологии лучшее будущее? / Федерація профспілок України. 12.05.2017. URL: http://fpsu.org.ua/nasha-borotba/zagalni-novini/12268-prisoedinyajtes-k-diskussii-obeshchayutli-tsifrovye-tekhnologii-luchshee-budushchee/.

Проблеми та перспективи модернізації соціального діалогу та публічних комунікацій задля успішних реформ. Роботодавець. URL: https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-tapublichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html.

Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський [та ін.]; за заг. ред. Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2014. 132 с.

Соціальний діалог в Україні в контексті підписання угоди про асоціацію – виклики та пропозиції / Бюро соц. та політ. розробок. Київ, 2014. URL: https://bureau.in.ua/downloads/social-dialogue/Ukraine.pdf (дата звернення: 02.08.2017).

У Києві обговорили інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу / Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ ua/news/u-kiyevi-obgovorili-integraciyu-ukrayini-do-yedinogo-cifrovogorinkuyevropejskogo-soyuzu.

Український ринок праці: імперативи та можливості змін: кол. моногр. / за наук. ред. д. е. н., проф. І. Л. Петрової, к. е. н. В. В. Близнюк; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 356 с.

Фіщук В. Цифрова економіка – це реально. URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/cifrova-ekonomika-ce-realno-1001102.html.

Шаров О. М., Резнікова О. О. Підсумки Всесвітнього економічного форуму в Давосі: висновки для України / НІСД при През-тові України. URL: http://kh.niss.gov.ua/content/articles/files/1_Davos_2019-a5129.pdf.

Новікова О. Ф. Гармонізація цифрового та соціального розвитку: виклики державному управлінню / НАН України, Ін-т економіки промисл. URL:https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/vystup_kneu_17.10.19.docx.

Bloomberg J. Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril. URL: https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalizationand-digital-transformation-confuse-themat-your-peril/#1e1fe3d02f2c.

Schwab K. Globalization 4.0 – what does it mean? URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone.

Lindskog H. Smart communities initiatives / University of Linköping. URL: http://www.researchgate.net/profile/Helena_Lindskog/publication/228371789_Smart_communities_initiatives/links/549812230cf2519f5a1db56d.pdf (дата звернення: 18.12.2017).

Spagnoletti P., Resca A., Lee G. A design theory for digital platforms supporting online communities: a multiple case study. Journal of Information Technology. 2015. № 30 (4). Р. 364–380.

The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018 results. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digitalcompetitiveness-rankings-2018.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.