ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛІЗОВАНУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ ЄС

Автор(и)

Ключові слова:

Інтернаціоналізація, економічна інтеграція, єдиний і цілісний світ, глобалізація, національна система економіки України, глобалізована економічна система країн-членів ЄС.

Анотація

До певної міри узагальнено розробки авторів щодо оцінювання якісних і кількісних характеристик процесів інтеграції України в європейську спільноту. Підсумовано ці багаторічні дослідження, на основі чого визначено мету статті як узагальнення наукових підходів до визначення сутності й форм вияву процесів інтернаціоналізації та інтеграції нашої держави у глобалізовану економічну систему євроатлантичних країн.

Вказано, що необхідність визначення перспективних напрямів удосконалення стратегії економічного розвитку України з урахуванням перспектив інтеграції країни у глобалізовану економічну систему європейських країн зумовлює актуальність проведеного дослідження.

За результатами аналізу зроблено важливий концептуальний висновок про те, що відносини Україна – ЄС динамічно розвиваються з моменту здобуття країною незалежності й низка підписаних угод свідчить про неабиякий інтерес обох сторін до співробітництва. Водночас зазначено, що у процесі зближення України з ЄС відстежується також дія негативних факторів євроінтеграції. До них зараховано: неспроможність нести фінансовий тягар внесків до ЄС; зростання конкуренції з боку фірм країн-членів ЄС у процесі лібералізації та збільшення відкритості національної економіки.

За результатами проведеного аналізу викладено наукове концептуальне бачення інтеграційної парадигми сьогодення, призначене стимулювати формування і реалізацію заходів державної політики, спрямованих на процес подальшого об’єднання національної економічної системи України з глобалізованою економікою країн-членів ЄС.

Класифікація за JEL: С53, Е27.

Біографії авторів

Ігор МАНЦУРОВ, НАН України, директор Інституту системних статистичних досліджень, м. Київ

докт. екон. наук, професор, чл.-кор.

Яна ХРАПУНОВА, «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», м. Київ

канд. екон. наук, доцент кафедри статистики ДВНЗ

Владислав МАХОНІН, «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», м. Київ

аспірант кафедри статистики ДВНЗ

Посилання

Базилевич В. Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – [2-ге вид., стер.]. – К. : Знання, 2008. – 263 с. – (Вища освіта XXI ст.).

Білорус О. Г. Економічна система глобалізму / О. Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2003. – 357 с.

Бочан І. О. Глобальна економіка / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. – К. : Знання, 2007. – 403 с.

Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін : моногр. / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

Єщенко П. С. Сучасна економіка : навч. посіб. / П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вищ. шк., 2005. – 325 с.

Кастельс М. Інформаційні технології, глобалізація та соціальний розвиток/ М. Кастельс // Соціальна глобалістика : навч. посіб. / [за наук. ред.: Е. А. Афоніна, В. Д. Бондаренка, А. Ю. Мартинова]. – К. : Освіта України, 2011.

Лукашевич В. М. Глобалістика : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. [2-ге вид., доповн. та випр.]. – Львів : Нов. Світ – 2000, 2005. – 440 с.

Манцуров І. Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки : моногр. / І. Г. Манцуров. – К. : НДЕІ, 2014. – 457 с.

Манцуров І. Г. Макроекономічна статистика : підруч. [для ВНЗ] / І. Г. Манцуров, А. М.Єріна, О. К. Мазуренко; Т. 1 [за ред. І. Г. Манцурова]. – К. : КНЕУ, 2013. – 325 с.

Поручник А. М. Формирование экономического механизма интеграции Украины в систему мирового хозяйства / А. М. Поручник. – К., 1994. – 36 с.

Світова економіка : підруч. / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков [та ін.]. – К. : Либідь, 2000. – 582 с.

Тимошенко О. В. Економічна безпека національної економіки в умовах глобалізації : моногр. / О. В. Тимошенко. – К. : ТОВ «Наш Формат», 2016. – 384 с.

Пирожков С. І. Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей [Електронний ресурс] / С. І. Пирожков, Н. В. Хамітов // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 6. – С. 45–52. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2016_6_9.

Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А.Чухно. – К. : Логос, 2003. – 631 с.

New Approaches to Economic Challenges – A Framework Paper / OECD. – Paris. – 2012. – May.

Scholte J. A. Globalization. A critical introduction / J. A. Scholte. – London : Palgrave, 2000. – 361 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

10.12.2020

Як цитувати

МАНЦУРОВ, Ігор, et al. «ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛІЗОВАНУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ ЄС». Журнал європейської економіки, вип. 19, вип. 3, Грудень 2020, с. 467-82, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1475.

Номер

Розділ

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають