ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Валентина АНТОНЮК

Анотація


У праці розкрито проблематику інтеграції вищих навчальних закладів України до Європейського простору вищої освіти (European Higher Education Area). Здійснено аналіз проблем вищої освіти в Україні та важливість євроінтеграційних процесів для їхнього вирішення. Досліджено інституційні засади формування Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), форми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти, визначено основні пріоритети її розвитку на сучасному етапі, які є орієнтиром для модернізації системи вищої освіти (СВО) України. Здійснено аналіз розвитку міжнародного співробітництва ВНЗ України та їхньої участі в європейських освітніх програмах, зроблено висновок про зростання активності українських закладів вищої освіти в різних формах міжнародного співробітництва. Неухильна інтеграція системи вищої освіти України в ЄПВО сприяє підвищенню позицій вітчизняних університетів у міжнародних рейтингах. Однак водночас виявлено недоліки євроінтеграційних процесів, запропоновано напрямки удосконалення державної політики та діяльності ВЗО щодо створення кращих умов для активізації співпраці у сфері вищої освіти.

Класифікація за JEL: I23, I25, F15, F55, О15


Ключові слова


Вища освіта; євроінтеграція; Європейський простір вищої освіти; європейські програми; заклади вищої освіти; інституційні засади; міжнародне співробітництво; програма Еразмус; програма Темпус.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дослідження сфери освіти в Україні. До більшої результативності, справедливості та ефективності (РЕЗЮМЕЗ). 2019. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/790931568661644788/pdf/Overview.pdf

G. Haug and Ch. Tauch. Trends in Learning Structures in Higher Education (II) – Follow-up Report prepared for the Salamanca and Prague Conferences of March/May 2001, Helsinki: National Board of Education, 2001. Р. 17–19.

Garben S. The Future of Higher Education in Europe: The Case for a Stronger Base in EU Law. LEQS Paper. 2012. No. 50. 50 p. URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/ pdfs/LEQSPaper50.

The European Higher Education Area Between Critical Reflections and Future Policies. A. Curaj, L. Matei, R. Pricopie, J. Salmi, P. Scott (Eds.). 2015. 1st ed. 2015, XLIV, 898 p. URL: https://www.springer.com/gp/book/9783319187679

Bergan, Sjur. 2019. «The European Higher Education Area: A Road to the Future or at way’s End?». Tuning Journal for Higher Education 6 (2), 23–49. URL: https://doi.org/10.18543/tjhe-6(2)-2019;

Bergan, Sjur, and Ligia Deca. «Twenty Years of Bologna and a Decade of EHEA: What is Next?» In European Higher Education Area: the Impact of Past and Future Policies, edited by Curaj et al., 283–306. Heidelberg/Bucureşti: Springer Open /UEFISCDI, 2018. Accessed April 8, 2019. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-77407-7_19. 2020 TRENDS IN HIGHER EDUCATION.

Hanover Research HEDWP0519. URL: https://www.hanoverresearch.com/reports-and-briefs/2020-trends-in-highereducation/;

Kelsey Miller. Top Trends in Higher Education in 2021. URL: https://www.northeastern.edu/graduate/blog/trends-in-higher-education/

Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : монографія / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. Ужгород : ЗакДУ, 2011. 560 с.

Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; під ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова. Київ : Таксон, 2014. 144 с. URL: http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Analit2ua_web.pdf

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016. 448 с.

Натрошвілі Г. Р. Проблеми та перспективи розвитку системи вищої освіти в країнах ЄС. Modern Science – Moderní vĕda. 2020. № 3. С. 113–118.

Кульчій О. О. Досвід країн європейського союзу в сфері освітньої політики. Державно-управлінські студії. 2018. № 6 (8). URL: http://studio.ipk.edu.ua/dosvid-krayin-yevropeys-koho-soyuzu-v-sferi-osvitn-oyi-polityky/

Турута О. В., Жидкова О. О. Модернізація системи вищої освіти як необхідна складова частина інтеграції України в європейський освітній простір. Інноваційна педагогіка. Вип. 10. Т. 2. 2019. С. 181–183.

Бахрушін В. Як змінюється вища освіта в Україні та в європейському освітньому просторі. Освітня політика. Портал громадських експертів. 24.12.2018. URL: http://education-ua.org/ua/articles/1296-yak-zminyuetsyavishcha-osvita-v-ukrajini-ta-v-evropejskomu-osvitnomu-prostori

Антонюк В. П. Вища освіта України на шляху модернізації. Бізнес-Інформ. 2019. № 4. C. 198–204.

Іванов С. В., Антонюк В. П. Європейський дослідницький простір та Україна: проблеми і перспективи інтеграції. Економічний вісник Донбасу № 3(61), 2020. С. 166–176.

Заклади вищої освіти (1990–2019). Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / за заг. ред. проф. Сергія Квіта. – Київ : Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. – 244 с.

Statistical reports – Eurostat – European Commission. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/publications/statistical-reports

Вища освіта в Україні у 2019 році. Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

STEP Skills measurement. – World Bank. URL: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/Education/STEP%20Snapshot%202014_Revised_June%2020%202014%20 (final).pdf.

Вища освіта в умовах реформи: зміни громадської думки. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. URL: https://dif.org.ua/article/vishchaosvita-v-umovakh-reformi-zmini-gromadskoi-dumki_2016

Тимощук М. Головна мета України. Що відрізняє багаті країни від бідних. Новое время: бізнес. 10.08.2020. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/ produktivnistpraci-i-bidnist-ukrajini-yak-stati-bagatoyu-krajinoyu-novini-ukrajini-50105103.html

Договір про заснування Європейської Спільноти (Договір про заснування Європейського економічного співтовариства). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017

Спільна декларація міністрів освіти Європи (Болонья, 19 червня 1999 р.). IFEPR. URL: http://www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/high-edu_ua/bologna_ua.html

Report of the Education Council on Concrete future objectives. URL: http://www.aic.lv › ace_disk › Bologna › contrib

Болонський процес 2020 – Простір європейської вищої освіти у новому десятиріччі. Комюніке Конференції Європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту Льовен / Лувен-ла-Нев, 28–29 квітня 2009. URL: http://prima.lnu.edu.ua/Pedagogika/bolon/10.pdf

«Європа 2020. Стратегія розумного, стійкого та інклюзивного зростання» «Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth». URL: http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/eEurope – An information society for all // EUROPA. Summaries of EU legislation. URL: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24221 _en.htm

DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens [Online]. Update Phase 1: the Conceptual Referece Model. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2017, URL: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/webdigcomp2.1pdf_(online).pdf

STEАM-освіта – світовий тренд, що прийшов до України. URL: https://likoschool.kiev.ua/zmi-pro-nas/190-steam-osvita-svitovyi-trend-shcho-pryishovdo-ukrainy

Програма Темпус. Національний Темпус/Еразмус+ офіс в Україні. URL: www.tempus.org.ua

Программа Эразмус + – Годовой отчет 2019. URL: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_en

Программа ERASMUS MUNDUS. URL: https://intellectguide.com/faq/programmaerasmus-mundus

Про вищу освіту : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031. Міністерство освіти і науки України. Київ, 2021. 71 с.

Україна в Програмі ЄС Еразмус+ 2014–2020 рр. URL: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

Опубліковано рейтинги кращих університетів світу 2021 року за галузями знань. URL: https://mon.gov.ua/ua

Стаття одержана: 9 серпня 2021 року.

Стаття рецензована: 16 серпня 2021 року.

Стаття прийнята: 20 серпня 2021 року.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.