ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛІЗОВАНУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ ЄС

Ігор МАНЦУРОВ, Яна ХРАПУНОВА, Владислав МАХОНІН

Анотація


До певної міри узагальнено розробки авторів щодо оцінювання якісних і кількісних характеристик процесів інтеграції України в європейську спільноту. Підсумовано ці багаторічні дослідження, на основі чого визначено мету статті як узагальнення наукових підходів до визначення сутності й форм вияву процесів інтернаціоналізації та інтеграції нашої держави у глобалізовану економічну систему євроатлантичних країн.

Вказано, що необхідність визначення перспективних напрямів удосконалення стратегії економічного розвитку України з урахуванням перспектив інтеграції країни у глобалізовану економічну систему європейських країн зумовлює актуальність проведеного дослідження.

За результатами аналізу зроблено важливий концептуальний висновок про те, що відносини Україна – ЄС динамічно розвиваються з моменту здобуття країною незалежності й низка підписаних угод свідчить про неабиякий інтерес обох сторін до співробітництва. Водночас зазначено, що у процесі зближення України з ЄС відстежується також дія негативних факторів євроінтеграції. До них зараховано: неспроможність нести фінансовий тягар внесків до ЄС; зростання конкуренції з боку фірм країн-членів ЄС у процесі лібералізації та збільшення відкритості національної економіки.

За результатами проведеного аналізу викладено наукове концептуальне бачення інтеграційної парадигми сьогодення, призначене стимулювати формування і реалізацію заходів державної політики, спрямованих на процес подальшого об’єднання національної економічної системи України з глобалізованою економікою країн-членів ЄС.

Класифікація за JEL: С53, Е27.


Ключові слова


Інтернаціоналізація; економічна інтеграція; єдиний і цілісний світ; глобалізація; національна система економіки України; глобалізована економічна система країн-членів ЄС.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Базилевич В. Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – [2-ге вид., стер.]. – К. : Знання, 2008. – 263 с. – (Вища освіта XXI ст.).

Білорус О. Г. Економічна система глобалізму / О. Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2003. – 357 с.

Бочан І. О. Глобальна економіка / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. – К. : Знання, 2007. – 403 с.

Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін : моногр. / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

Єщенко П. С. Сучасна економіка : навч. посіб. / П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вищ. шк., 2005. – 325 с.

Кастельс М. Інформаційні технології, глобалізація та соціальний розвиток/ М. Кастельс // Соціальна глобалістика : навч. посіб. / [за наук. ред.: Е. А. Афоніна, В. Д. Бондаренка, А. Ю. Мартинова]. – К. : Освіта України, 2011.

Лукашевич В. М. Глобалістика : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. [2-ге вид., доповн. та випр.]. – Львів : Нов. Світ – 2000, 2005. – 440 с.

Манцуров І. Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки : моногр. / І. Г. Манцуров. – К. : НДЕІ, 2014. – 457 с.

Манцуров І. Г. Макроекономічна статистика : підруч. [для ВНЗ] / І. Г. Манцуров, А. М.Єріна, О. К. Мазуренко; Т. 1 [за ред. І. Г. Манцурова]. – К. : КНЕУ, 2013. – 325 с.

Поручник А. М. Формирование экономического механизма интеграции Украины в систему мирового хозяйства / А. М. Поручник. – К., 1994. – 36 с.

Світова економіка : підруч. / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков [та ін.]. – К. : Либідь, 2000. – 582 с.

Тимошенко О. В. Економічна безпека національної економіки в умовах глобалізації : моногр. / О. В. Тимошенко. – К. : ТОВ «Наш Формат», 2016. – 384 с.

Пирожков С. І. Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей [Електронний ресурс] / С. І. Пирожков, Н. В. Хамітов // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 6. – С. 45–52. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2016_6_9.

Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А.Чухно. – К. : Логос, 2003. – 631 с.

New Approaches to Economic Challenges – A Framework Paper / OECD. – Paris. – 2012. – May.

Scholte J. A. Globalization. A critical introduction / J. A. Scholte. – London : Palgrave, 2000. – 361 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.