КОНЦЕПТ ПЕРСПЕКТИВ ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Юрій ПАСІЧНИК

Анотація


Проаналізовано сучасний світовий стан ринку експортної продовольчої продукції та виявлено відповідні тренди. Обґрунтовано, що пріоритетний напрям експортних поставок у розвинені країни світу – це продукти переробки сільськогосподарської сировини зі значною доданою вартістю. Встановлено дві протилежні тенденції: чисельність населення світу перманентно зростає, а ареал виробництва сільськогосподарської продукції й морські рибні запаси мають стійку тенденцію до зменшення, що зумовлює необхідність впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур і збільшення експортних поставок. Доведено, що за певних умов Україна має позитивні шанси щодо зростання експортних продовольчих поставок, зокрема продуктів харчування глибокої технологічної переробки. Визначено, що для реалізації завдання щодо збільшення продовольчих експортних поставок потрібно розробити концепт перспектив цього експорту. З урахуванням потенційних сировинних сільськогосподарських ресурсів за умов впровадження інноваційних технологій виробництва продукції харчової промисловості сформовано базові положення, принципи й модель концепту перспектив експорту харчових продуктів нашої держави. Зазначено, що пропонований концепт базується на потенційних агропромислових можливостях України та є реальним до впровадження.

Класифікація за JEL: F13, F14, F17.


Ключові слова


Баланс зернових; експорт; індексація цін; концепт; тенденції.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bazhenova О., Bochi A., Povoroznyk V. The impact of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area on the Ukrainian industrial sector / Democracy House. 2019. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/15250.pdf.

Food Outlook. Biannual Report on Global Food Markets. FAO. 2019. May. URL: http://www.fao.org/3/ca4526en/ca4526en.pdf.

Gryshova I. Yu. Competitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1, № 2. С. 25–35.

Nanomaterials Aplications For Environvental Matrices. Water, Soil and Air /Ed. by Ronaldo Ferreira do Nascimento, Odar Pastor Ferreira, Amairi Jardin de Paula, Vicente de Oliveira Sousa Neto. URL: https://books.google.com.ua/books?id=k4udDwAAQBAJ&pg=PA9&lpg=PA9& dq=Earth%27s+population+2015+7383,+2030+8551&source=bl&ots=FS4BPu4ad&sig=ACfU3U3bfjATVL0ZVtwHFS9FfeFHK8Hs9A.

Naumova L. М., Naumov O. B., Lebedeva V. V. Concept of the development of agrarian and industrial production on the basis of cross sector integration. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2016. № 1 (67). С. 38–42. (Серія «Економіка та менеджмент»).

Ukrarion Agribisiness Club: Trade Map. 2020. 25 лютого. URL: http://ucab.ua/en.

Артамонова Г. Зовнішня торгівля України з ЄС: можливості та виклики. Журнал європейської економіки. 2019. Т. 18, № 3. С. 283 294.

Бурлака Н. І., Балтремус О. М. Стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2016. № 6. С. 31 38.

Державна підтримка аграріїв у 2020 році: стала відома пріоритетна галузь / Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/2822559-derzavna-pidtrimka-agrariiv-u-2020-roci-stalo-vidoma-prioritetna-galuz.html.

Держгеокадастр. Статастика. URL: https://land.gov.ua/info/statystyka/ (дата звернення: 17.01.2020).

Касич А. О., Цокало О. А. Стан та перспективи торговельних відносин України з країнами Європейського Союзу. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 13, ч. 3. С. 23–28.

Конституція України: документ від 01.01.2020 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Маркова Є., Шестаковська Т. Особливості розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтернації. Журнал європейської економіки. 2017. Т. 16, № 4. С. 414–425.

Мониторинг достижения показателей ЦУР, связанных с продовольствием и сельским хозяйством: доклад о достиж. показателей, которые курирует ФАО. URL: http://www.fao.org/fileadmin/templates/SDG-progress-report/2019-final/sdg-progress-report-print-RU.pdf.

Непрядкіна Н. В. Особливості й перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України і ЄС сільськогосподарською продукцією. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2018. Вип. 7. С. 60–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2018_7_11.

Отечественное зерно – тренд на зарубежье / Ambar Export. URL: https://ambarexport.ua/ru/blog/export-grain-from-ukraine.

Охріменко О. О., Макаренко А. О. Інтегрований розвиток експортного потенціалу АПК України в контексті трансформації зовнішньоекономічних зв’язків. Ефективна економіка. 2018. № 4.

Пахуча Е., Філімонов Ю., Лещенко Л. Структурні зміни зовнішньої торгівлі України аграрною продукцією. Ефективна економіка. 2019. № 3.

Підтримка фермерів у країнах ЄС / Європ. інформ.-дослід. центр. URL: https://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/subsydyi_fermeram. pdf (дата звернення: 30.12.2019).

Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 № 1017-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80.

Пугачов М. І. Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 12–18.

Стан фінансування АПК у 2017 році / Інформ.-аналіт. портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova politika/finansuvannyaz-derzhavnogo-byudzhetu/stan-finansuvannya-apk-u-2017-roci.

Стан фінансування програм підтримки АПК у 2019 році / Інформ. аналіт. портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/stan-finansuvannyaprogram-pidtrimki-apk-u-2019-roci.

Товарна структура зовнішньої торгівлі / Держ. служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1219_u.htm.

Топ-10 ринків збуту української продукції, 2018 рік, млн. дол. США/Укр. клуб аграр. бізнесу України. URL: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.