ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

Людський капітал, інтелектуалізація, економіка знань, розвиток регіонів, «розумна» спеціалізація.

Анотація

Ключовим вектором розвитку сучасного постіндустріального суспільства, що формується під впливом процесів інформатизації та комп’ютеризації, є інтелектуалізація всіх сфер суспільного життя як результат домінування інтелектуальної діяльності, яка отримує пріоритет над сферою виробництва матеріальних благ і послуг. Відповідно, простежується стійка тенденція інтелектуалізації факторів виробництва. У статті досліджено актуальність та необхідність інтелектуалізації виробництва та смарт-спеціалізації регіонів України під час післявоєнного відновлення як єдиний шлях реалізації стратегії сталого розвитку.

Класифікація за JEL: J23, О18, О33.

Біографії авторів

Ольга КОЛЕСНИК, Одеський національний економічний університет, Одеса

доцент, кафедра економіки, права і управління бізнесом

Наталя ДОБРОВА, Одеський національний економічний університет, Одеса

к. е. н., доцент, кафедра економіки, права і управління бізнесом

Олексій ПОДМАЗКО, Одеський національний економічний університет, Одеса

к. е. н., доцент, кафедра економіки, права і управління бізнесом

Посилання

Геєць, В. М. (2005). Соціально-економічні трансформації при переході до економіки знань. В Л. Г. Мельник (Ред.), Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства (ст. 16-33). Університетська книга.

Геєць В. М., Близнюк В. В., Никифорук О. І. (2022). Актуальні аспекти політики соціальної якості в постконфліктній економіці України. Економіка України, 6, 3–22. https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.06.003

Грішнова, O. А. (2001). Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки. Київ :Знання.

Зінченко, О. А., Даріюш, П., Зінченко, Д. С. (2019). Інформаційна економіка: концепція, сутність та розвиток. Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць, 16, 3-13. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/32576/1/EV_2019_3-13.pdf.

Ілляшенко, С. М., Шипуліна, Ю. С., Ілляшенко, Н. С., & Комарницька, Г. О. (2017). Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації. Маркетинг і менеджмент інновацій, 1, 231-241. https://doi.org/10.21272/mmi.2017.1-21

Корнух, О. В. (2012). Творчий процес – двигун розвитку інтелектуального капіталу підприємства. Ефективна економіка, 1. http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=894

Левчук, О. В., Кузьміч, І. І. (2017). Військово-економічні аспекти застосування людського капіталу: проблеми та шляхи оптимізації. Економіка і суспільство, 12, 110-116. https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/17.pdf.

Максимов, В. (2022, 5 квітня). Стало известно, сколько украинцев потеряли работу из-за войны. UA Today. https://ukraine.today.ua/ru/stalo-yzvestnoskolko-ukrayntsev-poteryaly-rabotu-yz-za-vojny.

Мельник, Л. Ю. (2015). Еволюція наукових уявлень про економіку знань. Економічний вісник університету, 26(1), 37-42. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecvu_2015_26(1)__8.

Національна академія наук України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». (2022). Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України : наукова доповідь. http://ief.org.ua/wpcontent/uploads/ 2022/12/Vidnovlennja-ta-reconstrukcsja-povojennoji-economiky.pdf.

Рак, Н. Є. (2009). Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями. Регіональна економіка, 3, 224-232. http://ird.gov.ua/pe/re200903/ re200903_224_RakNYe.pdf.

Світлична, В. Л. (2015). Теоретичний базис нової парадигми суспільства – економіки знань. Економіка: реалії часу, 3(19), 184-193. https://economics.opu.ua/ files/archive/2015/No3/184-193.pdf.

Стояненко, І. В. (2012). Формування економіки знань як реальність та необхідність сьогодення. Ефективна економіка, 6. http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1230.

Український кластерний альянс. (n. d.). Члени альянсу. https://www.clusters.org.ua/ members-of-the-alliance/.

Growth Lab. (n. d.). Country & Product Complexity Rankings [Dataset]. https://atlas.cid.harvard.edu/rankings.

IMF Data Mapper. (2023a). Ukraine Country Data: Population. Retrieved on November 11, 2023, from:https://www.imf.org/en/Countries/UKR#featured.

IMF Data Mapper. (2023b). Ukraine Country Data: Unemployment Rate. Retrieved on November 21, 2023, from: https://www.imf.org/en/Countries/ UKR#featured.

KPMG. (2022). KPMG CEO Outlook: Growth strategies in turbulent times. https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2022/08/kpmg-2022-ceo-outlook.html.

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. American Economic Review, 51(1), 1-17.

WIPO. (2023). Global Innovation Index 2023: Innovation in the face of uncertainty. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023-section1-en-gii- 2023-results-global-innovation-index-2023.pdf.

WIPO. (2022). Global Innovation Index 2022: What is the future of innovationdriven growth? https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022- en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf.

Отримано: 9 вересня 2023 р.

Рецензовано: 25 вересня 2023 р.

Рекомендовано до друку: 27 листопада 2023 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

23.02.2024

Як цитувати

КОЛЕСНИК, Ольга, et al. «ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ». Журнал європейської економіки, вип. 22, вип. 4, Лютий 2024, с. 578-96, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1724.

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕЙ ТРЕТИННОГО СЕКТОРУ