ДИНАМІКА ЗМІНИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ У МІЖЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПЕРІОДИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИНИКНЕННЯ ВІД’ЄМНОГО ПОПЕРІОДНОГО ЗНОСУ МАЙНА

Автор(и)

Ключові слова:

Незалежне оцінювання вартості, ринкова вартість, бухгалтерський облік, тривалість економічного життя активу, експлуатаційні (операційні) та міжексплуатаційні (сервісні) періоди, знецінення, знос, криві Айова.

Анотація

Розглянуто методологічні засади математичного опису закономірності зміни в часі вартості / зносу об’єкта оцінювання в процесі виконання економічних вимірювань методами незалежного експертного оцінювання. Базовою гіпотезою є твердження про те, що усі матеріальні активи, яким притаманні усувні види зносу, мають властивість виявляти від’ємний поперіодний знос – але лише у короткотермінові періоди, коли здійснюються заходи щодо усунення цього зносу.

Виявлено та проаналізовано найбільш впливові ціноформувальні фактори, що визначають показники зносу та динаміки змін вартості активів на довготерміновому періоді. Показано, що коли цей період співставний із тривалістю економічного життя активу, більшості матеріальних активів притаманний як додатний, так і від’ємний поперіодний знос на окремих відрізках часу протягом економічного життя. Зазначено, що моделі зміни вартості в часі (зокрема нарахування амортизації), які використовуються в документах бухгалтерського обліку, не відповідають фактичному стану, оскільки не враховують можливості збільшення його вартості, тобто наявності від’ємного зносу. Запропоновано новий вид математичної моделі, яка враховує протилежні знаки зносу в експлуатаційні та міжексплуатаційні періоди. Доведено, що фактичні показники справедливої ринкової вартості та зносу досліджених видів активів можуть бути встановлені на підставі виконання періодичного незалежного експертного оцінювання (переоцінки).

Класифікація за JEL: C13; C49; E30; E37; O34; O 47.

Біографії авторів

Юрій ПОЗДНЯКОВ, Українське товариство оцінювачів

провідний експерт-оцінювач, представник Експертної ради у Львівській області

Марія ЛАПІШКО, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку і аналізу

Посилання

European Valuation Standards 2016 (EVS 2016). Eighth edition. The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA). URL: www.tegova.org.

Fridman Dzh., & Orduehj Nik. (1995). Analiz i ocenka prinosyashchej dohod nedvizhimosti [Income property appraisal and analysis]. (V. N. Lavrent’ev, O.V. Tihonova, Trans. from Eng.). Moscow : Delo Ltd [in Russian].

Henderson A. J. (1968). Actuarial Methods for Estimating Mortality Characteristics of Industrial Property. Ph.D. Thesis, Iowa State University.

Marston Anson; Winfrey Robley; Hempstead Jean C. (1982). Engineering Valuation and Depreciation. Iowa State University Press, р. 147.

Pozdnjakov Ju.V., Lapishko Maria (2019b). The use of informativemetrological paradigm in independent expert valuation theory. – Information and Innovation Technologies in Economics and Administration. Katowice School of Technology, Monograph 27. Ed.: Olena Chukurna, Magdalena Gawron-Łapuszek. 267 p., pp. 80–88. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/.

Winfrey Robley. (1967). Statistical Analyses of Industrial Property Retirements. Iowa State University Engineering Research Institute. Revised Bulletin 125. 176 p.

Winfrey Robley. (1969). Depreciation of Group Properties. Iowa State University Engineering Research Institute Bulletin, #155.

Winfrey Robley. (1970). Condition-Percent Tables for Depreciation of Unit and Group Properties. Iowa State University Engineering Research Institute Bulletin, #156.

Алексеев А. О. Проблемы определения накопленного износа. URL: ubs2011.ucoz.ru/article/Alekseev.doc.

Балакин П. Я. Об износах и устареваниях недвижимости. URL: www.sibocenka.com/.../Балкин%20-Об%20износах%20и%20устареваниях%20 недвижимости.doc.

Вейг Н. В. Оценка машин и оборудования : учебное пособие. – СанктПетербург : Изд-во СПбГУЭФ, 2009. 124 с.

Грибовский С. В. Оценка доходной недвижимости : учебное пособие для вузов. Санкт Петербург : Питер, 2001. –334 с.

Карцев П. В. Внешний (экономический) износ имущественных комплексов промышленных предприятий. Методы расчета. URL: paritet38.ru/files/.../vnesh_econom_iznos_imush_compl_prom_pred.doc.

Кинг Альфред M. Оценка справедливой стоимости для финансовой отчетности: Новые требования FASB / пер. с англ. Москва : Альпина Паблишерз, 2011. 383 с.

Козлов В. В. Оценка МиО методом оставшегося срока службы. URL: http://www.appraiser.ru/UserFiles/File/tumakovskie-chtenia3/Kozlov.pdf.

Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. Москва : Дело Лтд., 2004. 576 с.

Мирзоян Н. В. Оценка стоимости недвижимости. Москва : Московская финансово-промышленная академия, 2005. 199 с.

Нечипоренко Н. О., Коротунова О. В., Мастиновський Ю. В. Про побудову кривої зносу для машин і устаткування. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2016. № 2. С. 102–106.

Омае Kенічі. Мышление стратега: Искусство бизнеса по японски / пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. 215 с.

Основы оценки стоимости машин и оборудования : учебник / под ред. М. А. Федотовой. Москва : Финансы и статистика, 2006.

Оценка стоимости имущества / под ред. И. В. Косоруковой ; Мирзоян Н. В., Ванданимаева О. М., Ивлиева Н. Н., Плясова С. В., Дронов П. В., Косорукова И. В., Рожков М. Ю., Фоменко А. Н., Носов С. И., Бондарев Б. Е. Москва : Университет «Синергия», 2017. 760 с.

Поздняков Ю. В. Определение износа объектов интеллектуальной собственности: эконометрический подход. Экономика и банки. 2019. № 1. С. 91–100. URL: http://ojs.polessu.by/EB/issue/view/129.

Поздняков Ю. В., Лапішко М. Л. (2019a). Вплив динаміки зміни вартості бренда на показники його зносу. Інфраструктура ринку. 2019. № 28. URL: www.market-infr.od.ua/uk/28-2019. С. 393–401.

##submission.downloads##

Опубліковано

10.12.2020

Як цитувати

ПОЗДНЯКОВ, Юрій, і Марія ЛАПІШКО. «ДИНАМІКА ЗМІНИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ У МІЖЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПЕРІОДИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИНИКНЕННЯ ВІД’ЄМНОГО ПОПЕРІОДНОГО ЗНОСУ МАЙНА». Журнал європейської економіки, вип. 19, вип. 3, Грудень 2020, с. 563-86, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1480.

Номер

Розділ

МІКРОЕКОНОМІКА