ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Тетяна Мельник КНТЕУ
  • Катерина Пугачевська КНТЕУ

Ключові слова:

Експортна орієнтованість, імпортозалежність, ефективність експорту, структура використання імпорту, система національних рахунків.

Анотація

Проведено компаративний аналіз коефіцієнта участі у міжнародному поділі праці та коефіцієнта ефективності експорту України й основних її торговельних партнерів. Проаналізовано індикатори розвитку експорту товарів і послуг до країн ЄС. На основі таблиць «витрати-випуск» розраховано експортну орієнтованість, імпортозалежність та структуру використання імпорту окремих видів економічної діяльності. Визначено, що низька частка імпорту товарів у валовому нагромадженні на тлі неспроможності вітчизняної науки продукувати інноваційно й технологічно новітні товари свідчить про консерватизм у промисловій політиці та виробництво на технічно застарілому устаткуванні. Зазначено, що найімовірніше у майбутньому експортний потенціал України стимулюватиме зростання попиту з боку основних партнерів з країн ЄС. Наголошено, що подорожчання товарів для проміжного споживання з-за кордону і погіршення цінових умов торгівлі будуть стримувати можливості нарощування вітчизняного експорту.системи; потоки капіталу; сировинні економіки; леверидж; буфери капіталу.

Посилання

Bhagwati J. International trade and economic expansion / J. Bhagwati // American Economic Review. - 1958. - Dec. - Vol. 48, № 5. - P. 941-953.

Біла книга. Як реалізовувати експортний потенціал України за умов глобалізації [Електронний ін. - К., 2016. - Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/publications/ Books/2016/White_book_export_UKR_2016.pdf.

Бураковський І. Український експорт: підсумки 2016 року та погляд в майбутнє [Електронний ресурс] / І. Бураковський ; Ін-т екон. дослідж. та політ. консульт. - Режим доступу : http://www.ier.com.ua/ua/publications/ articles?pid=5503.

Поглиблення відносин між Україною та ЄС / [М. Емерсон, В. Мовчан та ін.] ; Центр європ. політ. дослідж., Ін-т екон. дослідж. та політ. консульт. -К., 2016. - 255 с.

European Commission. Statistics [Electronic resource]. - Mode of access : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=st%2fst_Statistics.

Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки : наук. доп. / [за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, чл.-кор. НАН України Л. В. Шин-карук] ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. - К., 2014. -92 с.

Структурні зміни та економічний розвиток України / [В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін.] ; за ред. Л. В. Шинкарука. - К., 2011. - 696 с.

Krugman P. International Economy: Theory and Policy / P. Krugman, M. Obstfeld. - 8th ed. - Prentice Hall, 2008. - 712 p.

Мовчан В. Експорт спростовує міфи: що показала торгівля України з ЄС у 2017 році [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ier.com.ua/ ua/publications/articles?pid=5900.

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : кол. мо-ногр. / за ред. М. І. Скрипниченко. - К., 2015. - 544 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Комісія ООН з торгівлі і розвитку [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx.

Угода про Асоціацію між Україною та ЄС від 27.06.2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

##submission.downloads##

Опубліковано

13.11.2018

Як цитувати

Мельник, Тетяна, і Катерина Пугачевська. «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ». Журнал європейської економіки, вип. 17, вип. 2, Листопад 2018, с. 208-24, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1329.

Номер

Розділ

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають