ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ТА ЕМПІРИЧНИХ РОЗВІДОК

Алла Мельник

Анотація


Піднято проблему участі державного підприємництва у розвитку регіонів України. Виявлено недоліки використовуваних методик оцінки участі державного підприємництва у розвитку економіки регіонів, проблеми належного аналізу в національному вимірі, на рівні регіону та в міжнародних порівняннях, нестачу адекватної статистичної інформації, що не дає змоги повноцінно характеризувати державне підприємництво в сучасному його розумінні.

В межах існуючої інформаційної бази здійснено емпіричні оцінки розвитку державного підприємництва в економіці України та її регіонів. Модель державного підприємництва розглянуто як поліфункціональну. Запропоновано авторську методику комплексного аналізу його участі у розвитку регіону, критерії та індикатори оцінки.

 


Ключові слова


Підприємництво; державне підприємництво; критерії ефективності державного підприємництва; функції державного підприємництва у забезпеченні регіонального розвитку.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Долан Э. Дж. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Дж. Долан, Д. Линдсей. - СПб., 1992. - 486 с.

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер. - М. : Прогресс, 1982. - 436 с.

Хаек Д. А., фон. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / Д. А. фон Хаек. - М. : ИРНСЭН, 2006. - 644 с.

Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Дж. Ю. Стиглиц. -М. : Изд-во МГУ : ИНФРА-М, 1977. - 720 с.

Armstrong P. Corporate governance and state-owned enterprises. Commentary. Ethical boardroom [Electronic resource] / P. Armstrong. - Mode of access : http://www.ifc.org/wps/wcm/connect /1299668047f4ee8bae 58ff299ede9589/EB_IFC_Phil_Armstrong.pdf?MOD=AJPERES.

Jones N. C. State-owned enterprises. Catalyst for public value creation? / N. C. Jones, S. Meintyre, I. Sturesson. - PWC Publications, 2015. - Р. 1-47.

Кіндзерський Ю. Проблеми розбудови інституту власності у світлі модернізації економіки / Ю. Кіндзерський // Вісник КНТЕУ. - 2010. - № 4. -С.15-23.

Мельник А. Ф. Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві : моногр. / А. Ф. Мельник, О. В. Длугопольський. - Тернопіль : Екон. думка, 2008. - 268 с.

Державний сектор економіки. Державне підприємництво [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://pidruchniki.com/1146071838734/ ekonomika/derzhavniy_sektor_ekonomiki_derzhavne_pidpriyemnitstvo.

Чумаченко Н. Г. Организационный механизм управления госсектором промышленности / Н. Г. Чумаченко, Л. Г. Червова // Управление экономикой переходного периода : сб. науч. трудов. - Донецк : ИЭП НАН Украины, 2001. - С. 4-14.

Методичні рекомендації застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності : наказ М-ва екон. розвитку і торгівлі № 1466 від 20.12.2012 р.

Про затвердження Методики визначення частки державного сектору у складі економіки : наказ М-ва екон. розвитку і торгівлі № 1466 від 20.12.2012 р.

Питома вага державного сектору в економіці [Електронний ресурс] / М-во екон. розвитку і торгівлі України. - 2016. - Режим доступу : http://me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&tag=UpravlinniaDerzhavnimSektoromEkonomikiIs.

Регіони України - 2015. - К. : Держ. служба статистики України, 2016. -С. 19-41.

Wagner A. Three Extrarts on Public Finance / A. Wagner, R. Musgrave, A. Peacock (eds.) // Classics in the Theory of Public Finanse. - N. Y. : Macmillan, 1958.

Стаття надійшла до редакції 28 квітня 2017 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.