ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Андрій Крисоватий, Наталія Синютка

Анотація


Розглянуто аспекти децентралізації державних фінансів. Вказано, що основою концепції є положення щодо державних фінансів як форпосту економічного суверенітету. Проаналізовано експансивні і рестрикційні типи та бюджетні податкові та боргові інструменти управління державними фінансами. Обґрунтовано доцільність поширення досвіду запровадження нової інституційної архітектоніки мікрополітики у сфері фіскальної політики, суспільних фінансів і бюджету. Доведено, що при поєднанні рецесії з інфляцією необхідно одночасно застосовувати як стимулюючі, так і стримуючі фінансові інструменти. Сформульовано положення щодо того, що побудова ефективної фінансової системи в Україні блокується ідеологічною та психологічною непідготовленістю як виробника, так і органів центральної та місцевої влади, а також небажанням або неусвідомленням необхідності звуження зони фіскальних протиріч. Констатовано, що змінитися цей стан справ може лише за умови усуспільнення менталітету на основі усвідомлення необхідності одержання частини ВВП і сприйняття відповідальності за податкові ціни суспільних благ та трансфертних платежів.


Ключові слова


Державні фінанси; децентралізація; податкові інструменти; боргові інструменти; фіскальна політика; суспільні фінанси.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) / В. Л. Андрущенко. - Львів : Каменяр, 2000. - 303 с.

Балацкий Е. В. Анализ влияния налоговой нагрузки на экономический рост с помощью производственно-институционных функций / Е. В. Балацкий // Проблемы прогнозирования. - 2003. - № 2. - С. 88-105.

Балацкий Е. В. Инвариантность фискальных точек Лаффера / Е. В. Балацкий // Мировая экономика и международные отношения. - 2003. -№ 6. - С. 26-29.

Балацкий Е. В. Оценка влияния фискальных инструментов на экономический рост / Е. В. Балацкий // Проблемы прогнозирования. - 2004. -№ 4. - С. 124-135.

Білорус О. С. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації / О. С. Білорус // Політична думка. - 2001. - № 4. - С. 68-83.

Гальчинський А. С. Економічна методологія. Логіка оновлення : курс лекцій / А. С. Гальчинський. - К. : АДЕФ-Україна, 2010. - 512 с.

Глобалізація і безпека розвитку : моногр. / за ред. О. Г. Білоруса, Д. Г. Лук’яненка. - К. : КНеУ, 2001. - 733 с.

Глобализация мирового хозяйства : уч. пособ. / под ред. докт. экон. наук, проф. М. Н. Осьмовой, канд. экон. наук, доц. А. В. Бойченко. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 376 c.

Колодко Г. В. От идеологии неолиберализма к новому прагматизму/ Г. В. Колодко // Экономика Украины. - 2010. - № 9 (578). - С. 4-11.

Крисоватий А. Податки і фіскальна політика : навч. посіб. / А. Крисоватий, А. Луцик. - Тернопіль, 2003. - 312 с.

Сакс Дж. Д. Макроэкономика. Глобальный подход / Джеффри Д. Сакс, Фелипе Ларрен Б. ; хпер. с англ. под ред. С. М. Мовшовича, А. А. Фридмана, М. И. Левинаъ. - М. : Дело, 1996. - 848 с.

Тимохина Е. Анализ устойчивости Федерального бюджета России в период кризиса / Е. Тимохина // Вопросы экономики. - 2011. - № 1. - С. 26-38.

Шишков Ю. В. Государство в эпоху глобализации / Ю. В. Шишков // Мировая экономика и международные отношения. - 2010. - № 1. - С. 3-13.

Auerbach A. On the Performance and Use of Government Revenue Forecasts / A. Auerbach // National Tax Journal. - 1999. - Vol. 52. - No 4.

Kopits G. Fiscal Rules / G. Kopits, S. Symansky // Occasional Papers. -1998. - № 162. - P. 20-23.

The State in a Changing World. World Development Report, 1997 / World Bank, September. - Wash., 1997. - P. 51.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.