ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ІНТЕГРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інна Яцкевич

Анотація


Розглянуто проблематику діалектичної природи  інтеграції  та викладено форми інтеграції суб’єктів підприємницької діяльності.

 

 


Ключові слова


Інтеграція; суб’єкт підприємницької діяльності; форма.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Арутюнова Д. В. Стратегический менеджмент [Текст] : Учебное пособие / Арутюнова Д. В. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 122 с.

Буряк П. Ю. Інтегровані підприємницькі структури: перспективи розвитку в Україні [Текст] / П. Ю. Буряк. – Л. : Логос, 2003. – 564 с.

Глущенко В. В. Інтегровані структури суб`єктів господарювання: визначення, сучасний стан функціонування та розвиток [Текст] / В. В. Глущенко, Ю. В. Параніч. – Харків : СПД ФО Лібуркіна Л. М., 2005. – 64 с.

Гольдштейн Г. Я. Стратегический менеджмент [Текст] : Учебное пособие / Гольдштейн Г. Я. – [2-е, доп.]. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. – 94 с.

Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста [Текст] / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – Рівне : НУВГП, 2008. – 268 с.

Данилейчук Р. Б. Основні напрями вдосконалення державного регулювання процесів інтеграції у галузі підприємництва [Текст] / Р. Б. Данилейчук // Державне регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 220–224.

Економічний словник [Текст] / за ред. П. І. Багрія, С. І. Дорогунцова. – К. : Головна редакція УРЕ Академії Наук української РСР, 1973. – 623 с.

Живко З. Б. Словник сучасних економічних термінів [Текст] / З. Б. Живко, М. О. Живко, І. Ю. Живко. – Львів : Край, 2007. – 384 с.

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник [Текст] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.

Карпінський Б. А. Фінанси: термінологічний словник [Текст] / Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2007. – 608 с.

Конопліцький В. А. Економічний словник : Тлумачно-термінологічний [Текст] / В. А. Конопліцький, Г. І. Філіна. – К. : КНТ, 2007. – 580 с.

Кооперация и интеграция в АПК [Текст] : учебник [для вузов] / В. М. Володин, Л. Н. Дубова, Г. А. Баклаженко, Ю. Д. Бахтеев, А. Н. Рассказов; под общ. ред. В. М. Володина. – Пенза, 2005. – 244 с.

Корпорації та їх інтегровані структури: проблеми науки і практики [Текст]: [монографія] / [Пономаренко В. С., Горбатов В. М., Кизим Н. А. та ін.]; під ред. В. С. Пономаренка. – 2007. – 344 с.

Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку [Текст]: [монографія] / А. А. Пилипенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 408 с.

Стратегии бизнеса: Аналитический справочник [Текст] / Айвазян С. А., Балкинд О. Я., Баснина Т. Д. и др. / Под ред. Г. Б. Клейнера. – М.: КОНСЭКО, 1998. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m71/.

Яцкевич І. В. Малі форми підприємства в телекомунікаційній сфері України: розвиток та трансформація [Текст]: [монографія] / Яцкевич І. В., Орлова О. В., Редькін Д. О. – Одеса : ВМВ, 2011. – 248 с.

Яцкевич І. В. Організаційно-економічні форми взаємодії малого і великого підприємства в телекомунікаційній сфері [Текст]: [монографія] / І. В. Яцкевич. – Одеса : ВМВ, 2010. – 216 с.

Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Текст] [Електронний ресурс]. – Офіц. веб-сайт. –– Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86% D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Текст]. [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.