ОЦІНКА ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ЗА УМОВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Ольга НОВІКОВА, Лариса ШАМІЛЕВА, Олена ХАНДІЙ

Анотація


Обґрунтовано доцільність врахування в концептуальних засадах гідної праці Міжнародної організації праці чинників цифровізації. Систематизовано негативні наслідки цифровізації, які стримують зростання якості трудового життя на різних рівнях управління, визначено ризики, обумовлені цифровізацією в сферах: зайнятість, умови праці, гідна винагорода, можливості самореалізації та саморозвитку, демократизація трудового життя. Виявлено ознаки нестійкої зайнятості, які згруповано за суб’єктами їхнього вияву. Запропоновано авторську методику оцінювання якості трудового життя, яка базується на комбінованому підході з використанням статистичних і соціологічних індикаторів виміру та визначенням інтегрального показника, що дає змогу оцінювати об’єктивні та суб’єктивні чинники впливу цифровізації економіки та суспільства і приймати управлінські рішення щодо напрямів та механізмів підвищення якості трудового життя. Апробація запропонованої методики здійснена на основі статистичної інформації, а також з урахуванням суб’єктивної оцінки щодо якості трудового життя. Досліджено та надано динаміку зміни субіндексів якості трудового життя за 2013–2019 рр. та вплив внутрішніх складових на зміну інтегрального показника.

Класифікація за JEL: J01, J08, J21, J28, J3, J81, M14, M15.


Ключові слова


Інтегральний показник якості трудового життя; суб’єктивні та об’єктивні складові якості трудового життя; нестандартні форми зайнятості; оцінювання якості трудового життя; цифровізація економіки.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андреева Е. Л., Полякова Т. В. (2013). Оценка качества трудовой жизни части населения регионов России. Экономика региона. № 3. С. 91–98.

Богатыренко З. С. (2007). Международная организация труда. Концепции,документы, материалы. Москва : Дело и сервис. 752 с.

Державна служба статистики України (2019). Витрати і ресурси домогосподарств України у 2018 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник. Ч. І. Київ. 379 с.

Державна служба статистики України (2021). Витрати і ресурси домогосподарств України у 2020 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник. Ч. І. Київ. 449 с.

Державна служба статистики України (2019). Економічна активність населення України 2018. Стат. збірник. Київ. 205 с.

Державна служба статистики України (2019). Праця України у 2018 році. Статистичний збірник. Київ : ТОВ «Бук-Друк». 242 с.

Державна служба статистики України. (2020). Праця України у 2019 році.

Статистичний збірник. Київ : ТОВ «Август Трейд». 267 с.

Державна служба статистики України (2020). Робоча сила України 2019. Статистичний збірник. Київ. 194 с.

Державна служба статистики України (2020). Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2020 року). Статистичний збірник. Київ.

Державна служба статистики України (2018). Травматизм на виробництві в Україні у 2017 році. Статистичний збірник. Київ. 132 с.

Державна служба статистики України (2020). Умови праці працівників у 2019 році. Статистичний збірник. 37 с.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / за наук. ред. д-ра. екон. наук, проф. А. М. Колота. Київ : КНЕУ, 2009. 711 с.

Ершов С. А., Радченкова В. И. (2001). Демократия на производстве: практика передовых стран Запада. Москва : Наука. 157 c.

Зонова О. В., Нехода Е. В. (2019). Методический подход к измерению качества трудовой жизни работников: региональный аспект. Вестник Томского университета. Экономика. № 46. С. 92–107.

Інститут соціології НАН України (2020). Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21); за ред. В. М. Ворона, М. О. Шульга. Київ. 547 с.

Ким М., Кирпач А. (2019). Нестандартная занятость (precarious employment), ее роль и последствия. Адаптивне управління: теорія і практика. Сер.: Економіка. Вип. 6 (12).

МОП (2013). Декларація соціальної справедливості: гідна праця та соціальний захист від 19 лютого 2013 р.

Соціальні та трудові чинники сталого економічного зростання: можливості й механізми активізації : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, Л. Л. Шамілева, О. В. Панькова, О. О. Хандій, О. Ю. Касперович та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 464 с.

Хандій О. О. (2019). Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного регулювання : монографія. Київ: НАН України, Ін-т економіки промсті. 436 с.

Шаульська Л. В. (2005). Стратегія розвитку трудового потенціалу України. Донецьк : НАН України, Ін-т економіки промисловості. 502 с.

Шваб К. (2016). Четвёртая промышленная революция. «Эксмо». 138 с. (Top Business Awards)

Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза : монографія / О. І. Амоша, О. Ф. Новікова, В. П. Антонюк, Л. В. Шаульська та ін. ; НАН України. Ін-т економіки промисловості. Донецьк, 2006. 208 с.

Nayak, T., Sahoo, C. K., Mohanty, P. K., &Sundaray, B. K. (2016). HR interventions and quality of work life of healthcare employees: an investigation. Industrial and Commercial Training, 48(5), 234–240. doi:10.1108/ict-02-2015-0019 (2) (PDF) Quality of Work Life: A Conceptual

Model. Available from: https://www.researchgate.net/publication/327987586_Quality_of_Work_Life_A_Conceptual_Model [accessed Sep 01 2021].

Rai, G. S. (2015). Organizational Justice and Quality of Working Life: A Road That Leads to a Virtuous Organization. Journal of Social Service Research, 41(2), 269–294. http://doi.org/10.1080/01488376.2014.987942 (2) (PDF)

Quality of Work Life: A Conceptual Model. Available from: https://www.researchgate.net/publication/327987586_Quality_of_Work_Life_A_Conceptual_Model [accessed Sep 01 2021].

Fontinha, R., Van Laar, D., & Easton, S. (2016). Quality of working life of academics and researchers in the UK: the roles of contract type, tenure and university ranking. Studies in Higher Education, 507. 1–18. http://doi.org/10.1080/03075079.2016.1203890 (2) (PDF) Quality of Work

Life: A Conceptual Model. Available from: https://www.researchgate.net/publication/327987586_Quality_of_Work_Life_A_Conceptual_Model [accessed Sep 01 2021].

Talib, M. S., Hamid, A. B., & Chin, T. A. (2015). Motivations and limitations in implementing Halal food certification: a Pareto analysis. British Food Journal,117(11), 2664–2705 (2) (PDF) Quality of Work Life: A Conceptual Model.

Available from: https://www.researchgate.net/publication/ 327987586_Quality_of_Work_Life_A_Conceptual_Model [accessed Sep 01 2021].

Стаття одержана: 30 серпня 2021 року.

Стаття рецензована: 06 вересня 2021 року.

Стаття прийнята: 09 вересня 2021 року


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.