ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Ірина БАБЕЦЬ, Іван МИЦЕНКО, Валерій МИЦЕНКО

Анотація


Здійснено оцінку рівня інвестиційної безпеки України впродовж 2006– 2018 рр. Визначено найбільш впливові чинники інвестиційної безпеки держави, серед яких є структура прямих іноземних інвестицій, зокрема їх наукомісткість. Виявлено високу чутливість інтегрального показника інвестиційної безпеки до зміни частки інвестицій у високотехнологічні галузі промисловості в загальних обсягах ПІІ.

За допомогою регресійного аналізу підтверджено істотний вплив структурних змін у прямому іноземному інвестуванні на стан макроекономічної безпеки нашої держави впродовж 2006–2018 рр. Встановлено обернену залежність між рівнем безробіття і такими показниками структури ПІІ, як частка інвестицій у високотехнологічні галузі промисловості та частка інвестицій у металургійне виробництво. Не виявлено зв’язок між рівнем безробіття і змінами частки інвестицій в оптову й роздрібну торгівлю, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, в інформаційну і телекомунікаційну діяльність, у фінансову діяльність та страхування в загальних обсягах ПІІ.

Визначено, що існує щільний прямий зв’язок між показником ВВП на одного мешканця і зміною у структурі ПІІ частки інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, в інформаційну і телекомунікаційну діяльність, у фінансову діяльність та страхування. Підтверджено міцний прямий зв’язок між темпами зростання ВВП і зміною в загальних обсягах ПІІ частки інвестицій у металургійну промисловість та інвестицій у високотехнологічні галузі промисловості. Виявлено слабкий прямий зв’язок між індексом споживчих цін і частками у структурі ПІІ інвестицій в оптову й роздрібну торгівлю та у високотехнологічні галузі промисловості. Визначено обернений зв’язок між індексом споживчих цін і часткою інвестицій в інформаційну та телекомунікаційну діяльність у загальних обсягах ПІІ.

Класифікація за JEL: Е22, F47.


Ключові слова


Прямі іноземні інвестиції; інвестиційна безпека; інтегральний показник; структура прямих іноземних інвестицій; макроекономічна безпека; рівень безробіття; ВВП; індекс споживчих цін; високотехнологічні галузі промисловості.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Переверзєва А. В. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в економіку України. Вісник Запорізького національного університету. 2016. № 1(29). С. 75–81.

Тимошенко О. В., Лісковецька Т. П. Особливості та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки. Бізнес-Інформ. 2017. № 9. C. 87–92.

Мокій А. І., Гурняк І. Л., Дацко О. І. Інституційні чинники формування загроз інвестиційній безпеці в Україні. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 121, ч. ІІ. С. 74–88.

Нікітенко Д. В. Стан інвестиційної безпеки України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 25 (1). С. 96–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvmgu_eim_2017_25(1)__23.

Паливода К. В. Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкцій в економіці України. Економіка і держава. 2018. № 3. С. 4–9. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/3.pdf.

Ткаленко С. І. Стратегія інвестиційної безпеки національної економіки в умовах євроінтеграційного вектору розвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 2. С. 62–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_2_13.

Шаров О. М. Питання стратегії залучення прямих іноземних інвестицій у контексті дотримання інтересів економічної безпеки держави. Стратегічні пріоритети. 2015. № 1 (34). С. 41–50.

Про затвердження методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Мін-ва екон. України від 02 березня 2007 № 60. URL: http://www.expert-ua.info//.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Мін-ва екон. розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 № 1277. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii.

Вартість основних засобів (2000–2018). URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Капітальні інвестиції в Україні. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за видами економічної діяльності (2010–2018). URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Валовий внутрішній продукт (1990–2018). URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Кибиткин А. И., Скотаренко О. В. Эконометрические методы оценки чувствительности экономической системы. Вестник МГТУ. 2010. № 1. С. 22–26.

Зареєстроване безробіття (2006–2018 рр.). URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Індекси промислової продукції за видами діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Виробництво промислової продукції за видами. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/pr/vr_rea_ovpp/vr_re_ovpp_u/arh_vppv_u.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.