АНАЛІЗ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ ФІНАНСОВОГО ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Тетяна Батракова

Анотація


Зазначено, що в сучасних умовах радикальні зміни в управлінні економічними процесами, що викликані розвитком ринкових відносин, швидкими змінами факторів внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування суб’єктів господарювання, викликають загрозу його фінансовим інтересам, спричиняють високий рівень фінансових ризиків, що призводить до необхідності удосконалення концепції забезпечення ефективної діяльності підприємств і управління нею. Вказано, що здатність підприємств протистояти зовнішнім загрозам у ринковому середовищі, котрі можуть призвести до порушень балансу в сфері безпеки, залежить від багатьох факторів, кількісних та якісних параметрів. Встановивши головні класифікаційні ознаки системоутворюючих факторів: масштаб впливу, ступінь інтенсивності, темпи впливу, сфери використання, період впливу, складність освоєння, перспективи впливу, ефективність впливу, проаналізовано і визначено вплив кожного з факторів на економічну безпеку підприємства та виявлено резерви підвищення фінансового захисту з метою управління ним. Обґрунтовано, що розробка заходів щодо зменшення їхнього впливу є запорукою успішного функціонування суб’єктів господарювання на ринку. Констатовано, що існування ефективної системи фінансової безпеки, яка забезпечить захист підприємства від загроз, є однією із найважливіших умов забезпечення стійкого зростання підприємства та формування позитивних результатів його фінансової діяльності на довгострокову перспективу.

 


Ключові слова


Фінансова безпека; управління економічної безпеки; класифікаційні ознаки; системоутворюючі фактори; раціональне використання; платоспроможність; конкурентоспроможність; економічний потенціал.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Якимчук Т. В. Соціально-економічна ефективність підприємства та її значення в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Т. В. Якимчук. - Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtpdf.

Євдокимов Ф. І. Узагальнююча оцінка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства / Ф. І. Євдокимов, О. В. Мізіна, О. О. Бородіна // Наукові праці Донецького національного технічного університету. - 2002. - Вип. 46. - 216 с.

Напрями забезпечення ефективності управління інвестиційною діяльністю в інноваційний розвиток підприємств машинобудування : моногр. / А. В. Череп, С. О. Кушнір. - Запоріжжя : ЗНУ, 2015. - 212 с.

Механизмы управления экономической безопасностью : моногр. / Ю. Г. Лысенко, С. Г. Мищенко, Р. А. Руденский, А. А. Спиридонов. - Донецк : ДонНУ, 2002. - 175 с.

Літвінов О. С. Фактори економічної безпеки / О. С. Літвінов // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 2 (49), ч. 1. - С. 40-47.

Загорельская Т. Ю. Финансовая безопасность предприятия как объект управления / Т. Ю. Загорельская // Наукові праці ДНТУ. - 2006. -Вип. 103-4. - С. 215-218.

Фоміна М. В. Проблеми економічно безпечного розвитку підприємств: теорія і практика : моногр. / М. В. Фоміна. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. -С. 140.

Гринюк Н. А. Інноваційні підходи до вивчення стану фінансової безпеки підприємств України / Н. А. Гринюк // Проблеми науки. - 2009. - № 1. -С. 8-15.

Кульпінський С. Роль фінансової безпеки України в поглибленні інтеграційних стосунків з європейськими країнами / С. Кульпінський // Фінансова консультація. - 2000. - № 5. - С. 34-40.

Папехин Р. С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий / Р. С. Папехин // Взгляд молодых ученых на экономические и финансовые реформы в России : сб. статей. - Волгоград : Волгоград. науч. изд-во, 2007. - 16 с.

Беседин А. Л. Экономическая безопасность предприятия в контексте системного подхода к решению проблемы защиты конфиденциальной информации / А. Л. Беседин, В. В. Беляев // Финансы и кредит. - 2004. -№ 27. - С. 63-68.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.