ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ

Ольга Кириленко, Олександр Кириленко

Анотація


Розглянуто форми участі громадян у процесах державного та регіонального управління. Наведено основні принципи демократичної участі громадян на місцевому  рівні  та взаємодії органів влади  з  громадськістю, розроблені  міжнародними  організаціями.  Відстежено  формування  нормативно-правової бази  громадської  участі в Україні  та наведено недоліки правового регламентування  дозволених  форм  громадської  участі.  Проаналізовано практику  громадської  участі  в  Україні,  зокрема  досвід 2015–2016 рр. щодо публічного  звітування  головних  розпорядників  коштів  обласного  бюджету Тернопільської  області,  та  вказано  на  його  недоліки. Обґрунтовано  основні напрямки вдосконалення механізмів та форм громадської участі у регіональному управлінні в Україні на основі узагальнення  існуючих міжнародних стандартів та аналізу практики громадської участі.

 


Ключові слова


Демократія; взаємодія органів влади з громадськістю; участь громадян; форми участі громадян; публічні звітування; розвиток громадської активності.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абрам’юк І. Демократія участі: механізми громадської участі на місцевому, регіональному та національному рівнях / І. Абрам’юк. - К., 2014. -24 с.

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 р., № 2456-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю: стан, перспективи, рекомендації та практики : аналіт. звіт / О. Г. Лиска, В. В. За-садко, М. М. Юрченко, О. Є. Томнюк. - К. : АМУ, 2014. - 28 с.

Відкритість і взаємодія з громадськістю: кращі практики місцевого самоврядування / Асоціація міст України. - К., 2015. - 25 с.

Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р., № 183-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

Закон України «Про інформацію» від 2.10.1992 р., № 2657-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 р., № 2625-III Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.drsu.gov.ua/file/11997.

Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : схвалена розпорядж. Кабінету Міністрів України від 1.04.2014 р., № 333-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

Кохалик Х. «Добре врядування»: принципи та ознаки / Х. Кохалик // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 33. - С. 50-57.

Міжнародна практика заходів, спрямованих на зміцнення довіри між державою та організаціями громадянського суспільства [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.osce.org/uk/ukraine/75885?download=true.

Місцева демократія в Україні: нові стандарти / [М. В. Лациба, І. М. Лу-керя, О. Л. Ващук-Огданська] ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К. : Агентство «Україна», 2013. - 236 с.

Напрями активізації участі громадськості у місцевому самоврядуванні в містах України : аналіт. записка / Нац. ін-т стратег. дослідж. при Президентові України. - К., 2015. - 17 с.

Порядок публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області : затв. рішенням Тер-ноп. обл. ради від 10 лют. 2015 р., № 1885 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://te-rada.org.

Рекомендація 19 Комітету міністрів Ради Європи від 6 грудня 2001 р. «Про участь громадян у місцевому публічному житті» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_739/ print1435932599563576.

Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації : затв. Указом Президента України від 24.03.2012 р., № 212/2012 [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

Щодо впровадження електронних механізмів прямої демократії в Україні у контексті посилення державно-громадського діалогу та взаємодії : аналіт. записка [Електронний ресурс] / Нац. ін-т стратег. дослідж. - Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1409/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.