КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ НА РІВНІ NUTS

Євген Савельєв, Максим Куриляк

Анотація


Розвинуто  поняття  регіон  і  регіоналізація.  Показано  шляхи  адаптації європейської системи уніфікації регіональних утоворень NUTS в Україні. Систематизовано  та  покласифіковано  європейські  держави  на  унітарні,  регіональні й федеральні. Виокремлено умови регіоналізації. Досліджено аспекти субсидіарності  у  звязку  з  розвитком  децентралізації. Обґрунтовано  підходи до  реформування  адміністративно-територіального  устрою  України.  Сформульовано концепцію історико-економічного підходу до регіоналізації в Україні. Розвинуто концепцію України як унітарної держави з 19-ма краями: Донбас,  Галичина-Буковина,  Слобожанщина;  Київський,  Придніпров’я  верхнє, Причорномор’я,  Південно-Степовий,  Придніпров’я  лівобережне,  Поділля, Придніпров’я  правобережне,  Карпати  та  Закарпаття, Приазов’я, Східна  Волинь, Західна Волинь, Західне Полісся, Буджак, Східне Полісся, Крим.

 


Ключові слова


Адміністративно-територіальний устрій; децентралізація; край; номеклатура територіальних одиниць для статистики; реформа; субсидіарність; NUTS.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Асамблея європейських регіонів. Декларація щодо регіоналізму в Європі [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.aer.eu/fileadmin/ user_upload/PressComm/Publications/DeclarationRegionalism/.dam/l10n/ua/ DR_UKRAINE[1].pdf.

Без укрупнення областей децентралізація неможлива. 11.04.2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://novezakarpattya.com/ uk/post/28355/.

Динаміка населення історичних регіонів України [1972-2012 рр.] [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.sumynews.com/ news-and-ideas/demography/4627.

Договор о Европейском Союзе [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_029.

Дробуш І. Децентралізація та субсидіарність як необхідна умова реалізації соціальних прав територіальних громад на місцевому рівні [Електронний ресурс] / Ірина Дробуш // Jurnalul Juridic National: Teorie Practica. - 2014. - lunie. - S. 52. - Режим доступу : http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2014/3/10.pdf.

Євросоюз пояснив пріоритети бюджету на 2014-2020 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dt.ua/ECONOMICS/ yevrosoyuz-poyasniv-prioriteti-byudzhetu-na-2014-2020-roki.html.

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціа-лістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради. - 2015. - № 26. - Ст. 219. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/317-19.

Мирна Н. В. Сучасні тенденції регіоналізації та їх роль в європейських інтеграційних процесах [Електронний ресурс] / Н. В. Мирна // Державне будівництво. - 2013. - № 1. - Режим доступу : nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_ 2013_1_34.pdf.

Нойгауз Н. Принцип субсидіарності - це право і водночас завдання [Електронний ресурс] /Норберт Нойгауз. - Режим доступу : http://sd.net.ua/2010/02/19/neuhaus_princip_subsidiarnosti.html.

Обама: Россия - региональная держава, угрожающая соседям [Электронный ресурс]. -Режим доступа : http://mirror522.graniru.info/Politics/World/US/m.227103.html.

Прошко В. Принцип субсидіарності - інструмент розподілу повноважень [Електронний ресурс] / Вадим Прошко. - Режим доступу : www.logincee.org/file/2133/library.

Регіональна держава [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE %D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0% B4%D0%B5%D1 %80%D0%B6%D0%B0 %D0%B2%D0%B0.

Скакун О. Ф. Субсидіарність як принцип організації влади і управління в Україні і державах Європи: від Конституції Пилипа Орлика до Конституції Брновської програми 2003 р. [Електронний ресурс] / О. Ф. Скакун // Державне будівництво і місцеве самоврядування. - 2006. - Вип. 11. - С. 69. -Режим доступу : http://dspace.nulau.edu.ua:8088/bitstream/123456789/2530/ 1/Skakun_69.pdf.

Спільна регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pidruchniki.com/ 1685030357921/ekonomika/ spilna_regionalna_politika_yevropeyskogo_soyuzu.

Pietrzyk І. І. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w panstwach czlonkowskich / I. I. Pietrzyk. - Warszawa : PWN, 2000. - S. 213-218.

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Чистобаев А. И. Регионоведение : учеб. [для вузов] / А. И. Чистобаев. -М. : Гардарики, 2000. - С. 27.

Eurostat. Your key to European statistics [Electronic resource]. - Mode of access : http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/principles-and-characteristics.

Subsidiarity. Wikipedia [Electronic resource]. - Mode of access : http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiarity.

W^ver O. Region in the Making - A Blueprint for Baltic Sea Politics / O. W^ver, P. Joenniemi // The Baltic Sea Region: Conflict or Co-operation? Region-Making, Security, Disarmament and Conversion. - Kiel, 1991. -P.23-24.

Wos B. Rozwoj regionow i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce / Boleslaw Wos. - Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2005. - S. 24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.