ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Наталія Осадча

Анотація


Досліджено  та  виявлено  ряд  перешкод,  які  стримують  ефективний розвиток підприємств. Визначено перелік колізій, наявних у законодавчих актах, які регулюють надання фінансової підтримки підприємствам, що займаються  інноваційною діяльністю. Проаналізовано програми стимулювання  інноваційних підприємств у країнах Європи та запропоновано напрямки активізації інноваційної діяльності.

 

 


Ключові слова


Інноваційна політика; пільги; державна фінансова підтримка; розробки.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Г еєць В. Кластери і мережеві структури в економіці - тема досить цікава, але на сьогодні ще не до кінця вивчена... / В. Геєць // Економіст. -2008. - № 10. - С. 10-11.

Дежина И. Г. Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок / И. Г. Дежина, Б. Г. Салтыков. - М. : ИЭПП, 2004. -151 с.

Дежина И. Г. Технологические платформы и инновационные кластеры: вместе или порознь? / И. Г. Дежина. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. -124 с.

Дослідницькі університети як центри інноваційного розвитку країни [Електронний ресурс] / Інтерв’ю ректора Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» журналісту газети «Дзеркало тижня» // Дзеркало тижня. - 2011. - № 2. - Режим доступу : http://www.dt.Ua/articles/73711#article.

Ленчук Е. Формирование инновационной инфраструктуры в российских регионах / Е. Ленчук // Вестник Института экономики Российской академии наук. - 2013. - № 5. - С. 76-91.

Мазур А. А. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми /

A. А. Мазур, С. В. Пустовойт // Наука та інновації. - 2013. - Т. 9, № 3. -С.59-72.

Пустовойт С. В. Стан інноваційної діяльності та тенденції розвитку технологічних парків в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Пустовойт,

B. С. Петрук, І. О. Совершенна // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2013. - № 1. - С. 86-93. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eupmg_2013_1_10.pdf.

Смородинская Н. Организация особых экономических зон в мировой и российской практике: концептуальные аспекты / Н. Смородинская // Вестник Института экономики Российской академии наук. - 2011. - № 3. -

C.16-36.

Савельєв Є. В. Пріоритети у рфеормуванні української економіки / Є. В. Савельєв, В. Є. Куриляк // Економіка України. - 2015. - № 5. -С. 79-89.

Федулова Л. І. Методологічні засади формування технологічних кластерів / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. - 2010. - № 3. - С. 61-73.

Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми : моно-гр. / О. М. Алимов, О. І. Амоша та ін. ; [за заг. ред. В. І. Ляшенка] ; ІЕП НаН України, КПУ. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - 798 с.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/ doccatalog/list?currDir=60270.

Інновації в Україні: європейський досвід та рекомендації для України. Т. 3. - К. : Фенікс, 2011. - 76 с.

Наукова та інноваційна діяльність у 2008 р. : стат. зб. - 256 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р., № 40-IV (редакція від 05.12.2012 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/40-15.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р., № 1556-VII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.

Лебедева Л. В. Сучасна інноваційна політика держави в України: проблеми та перспективи реформування [Електронний ресурс] / Л. В. Лебедева. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2664.

Бизнес в Польше. Особые экономические зоны [Электронный ресурс]. -Режим доступа : http://poland.allbusiness.ru/content/document_r_F9F131C0-1116-4C30-A995-BDA33C4D4756.html.

Закон України «Про наукові парки» від 25.06.2009 р., № 1563-VI редакція від 05.12.2012 р.)[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/showZ1563-17.

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р., № 143-V [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-16/page.

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 р., № 991-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/991-14.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової [...]» від 28.12.2014 р., № 71-VII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19.

Ляшенко В. І. Регулювання розвитку економічних систем: теорія, режими, інститути / В. І. Ляшенко. - Донецьк : ДонНТУ, 2006. - 668 с.

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю» від 8 жовтня, № 780-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/780-2012-%D1%80.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.