ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Наталія Галушка, Надія Стецюк

Анотація


Розглянуто  теоретичні  та  практичні  аспекти  обліку  вексельних  операцій  у  господарській  діяльності  вітчизняних  підприємств. Проаналізовано  європейський досвід використання вексельної форми розрахунків та особливості відображення їх в обліку.

 


Ключові слова


Ринкова економіка; вексельні відносини; вексель; вексельна форма розрахунків; облік вексельних операцій.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гуткевич С. О. Вексель в системі цінних паперів: проблеми становлення та розвитку : навч. посіб. / С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько. - К. : В-во Єв-роп. ун-ту, 2004. - 119 с.

Загалова З. А. Современные вексельные рынки: зарубежная и российская практика : моногр. / З. А. Загалова ; [под ред. д. э. н., проф. Н. Х. Токаева]. - Владикавказ : Изд-во СОГУ, 2000. - С. 33.

Мошенський С. З. Вексель. Базові концепції / С. З. Мошенський. - К., Рівне : Планета-Друк, 2007. - 1204 с.

Податковий кодекс України № 2755 від 2.12.2010 р. : VI зі змін. і доповн. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» : затв. наказом Міністерства фінансів України № 91 від 26.04.2000 р., за-реєстр. у Міністерстві юстиції України № 284/4505 від 17.05.2000 р., із змін. та доповн. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ligazakon.ua.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» : затв. наказом Міністерства фінансів України № 559 від 30.11.2001 р., зареєстр. у Міністерстві юстиції України № 1050/6241 від 19.12.2001 р., із змін. та доповн. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ligazakon.ua.

Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України : затв. постановою Правління Національного банку України № 508 від 16.12.2002 р., із змін. і доповн. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Про банки та банківську діяльність : Закон України від 20.03.1991 р., із змін. і доповн. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Про обіг векселів в Україні : Закон України № 2374-III від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України № 3480-IV від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Рудненко Т. Регулювання обігу векселів за кордоном та в Україні / Т. Рудненко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://vexel.prom.ua/ a44032-regulyuvannya-obgu-vekselv.html.

Уніфікований закон про переказні та прості векселі : додаток І до Женев. Конвенції від 7.06.1930 р. [Електронний ресурс] / Ліга Націй ; [офіц. пере-кл.] - Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Chaput Y. Effets de commerce, ^ques et instruments de paiement / Y. Chaput. - P. : Presses universitaires de France, 1998. - Р. 213-214.

Ferrari A.Gli strumenti finanziari / A. Ferrari, E. Gualandri, A. Landi, P. Vezzani. - Torino : G. Giappichelli Editore, 2005. - Р. 105.

Jeantin M.Droit commercial. Instruments de paiement et de credit. Titrisation / M. Jeantin, P. Cannu, T. Granier. - P. : Dalloz, 2005. - Р. 179.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.