«SMART SPECIALISATIONS» У РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМАХ

Ян Пика, Адам Янішевскі

Анотація


На сучасному етапі пріоритетним завданням у соціально-економічному розвитку країни є окреслення нових переваг, що полягають у розширенні використання знань, інтелектуального капіталу і спроможності державних структур  забезпечити формування  інноваційної моделі  розвитку. Регіональні  інноваційні  екосистеми  виступають  інструментом державної  політики,  яка  базується на перевагах  інноваційного постулату. У  статті представлено методичні основи побудови регіональної інноваційної стратегії та вектори формування інноваційної екосистеми в регіоні.

 


Ключові слова


Національна інноваційна система; регіональна інноваційна екосистема; екосистема; інтелігентна спеціалізація; інноваційність фірм; інноваційність регіонів.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bondaruk J. System cyklicznej oceny potencjału sfery B+R+I a specjalizacja regionu / Jan Bondaruk. – Katowice, 2013.

Bendyk E. Kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacyjności / Edwin Bendyk; [w]: Innowacyjność 2010. – Warszawa: PARP, 2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/10838.pdf.

Brzóska J. Uwarunkowania dynamiki rozwoju innowacji / Jan Brzóska, Jan Pyka; – S. 166. [w]: Nowoczesność przemysłu i usług; [red. Jan Pyka]. – Katowice: TNOiK, 2010. – 546 s.

Brzóska J. Regionalna Strategia Innowacji a rozwój klastrów w Regionie / Jan Brzóska. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.citt.polsl.pl/ content/files/Oferty_wspolpracy/listopad/II_Sl_forum_klastrow/Jan_Brzoska_Forum_Klastrow.pdf.

Brzóska J., Pyka J., Rozwój ekosystemu innowacji w Regionie w perspektywie 2020 roku; [red. Jan Brzóska , Jan Pyka] TNOiK. – Katowice: TNOiK, 2012. – S. 54.

Council Conclusion on Innovation Union for Europe. – Bruksela. – 2010. – 26 listopada. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.consilium.europa.eu/ uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/118028.pdf.

David D. Smart specialization. The concept. / D. David, P. Foray, B. Hall //Knowledge economists Policy, Brief no. 9. – 2007. – October.

Edquist Ch. Systems of Innovations: Perspective and Challenges / Charles Edquist. – Oxford: University Press, 2005. – PP. 181–208. [w:] The Oxford Handbook of Innovation [red. Jan Fagerberg, David Mowery, R. Nelson]. – Oxford: University Press, 2005. – 656 p.

Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. – Bruksela, 2010. Komunikat Komisji. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.

Freeman Ch. Technology and Economic Performance: Lessons From Japan. / Ch. Freeman – London: Pinter Publisher, 1987. – 155 p.

Innovation Union Scoreboard. – Belgium: European Union, 2013. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf.

Korenik S. Polityka naukowa i innowacyjna / Stanisław Korenik. – S. 396. [w:] Polityka gospodarcza; [red. B. Winiarskiego]. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000– 581 s.

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy; [red. K. B. Matusiak, J. Guliński]. – Warszawa, 2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.parp.gov.pl/index/more/17656.

Przewodnik Strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. – Luksemburg: Unia Europejska, 2012. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2013/03/RIS3_guide_PL.pdf.

Regionalne Strategie Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020, – Katowice, 2012. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ris.slaskie.pl/pl/artykuly/dokumenty_regionalne.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.