АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Ірина Любезна, Наталя Галушка

Анотація


Розглянуто теоретичні та практичні аспекти аудиту вексельних операцій. Запропоновано методику аналітичної оцінки ефективності здійснення вексельних  операцій  з  урахуванням  подвійної  природи  векселя  як  складного фінансового  інструменту (фінансового активу призначеного  і не призначеного для перепродажу та фінансового зобов’язання не для перепродажу).

 

 


Ключові слова


Фінансово-господарська діяльність; підприємство; вексель; вексельні операції; аудит вексельних операцій; оцінка ефективності вексельних операцій.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник / М. Т. Білуха. – [2-е вид., перероб.]. – К.: Вища шк.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 574 с.

Большакова О. Методика оперативного аналізу та контролю вексельних операцій суб’єктів господарської діяльності / О. Большакова // Вісник Київського національного. торгово-економічного університету. – 2003. – № 1.– С. 78–84.

Кулаковська Л. П. Основи аудиту: навч. посіб. [для студентів вищих закладів освіти]. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К.: Каравелла, 2002. – 504 с.

Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 576 с.

Петрик О. Аудит операцій з цінними паперами / О. Петрик, Ю. Кілару // Вісник податкової служби України. – 2002. – №47. – С. 57–63.

Савченко В. Я. Аудит: Навч. Посібник. / В. Я. Савченко. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.

Стандарти аудиту та етики. – К.: ТОВ «Паритет - інформ», 2003. – 712 с.

Сулейманова Н. В. Удосконалення обліку, аналізу, аудиту вексельних операцій підприємств / Н. В. Сулейманова // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 14. – С. 22–27.

Усач Б. Ф. Аудит: Навч. посіб. / Б. Ф. Усач. – [3-тє вид. перероб. і доп.]. – К.: Знання-Прес, 2004. – 231 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.