ІННОВАЦІЙНО-КРЕАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ГЛОБАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Дмитро Лук’яненко, Олена Тітова

Анотація


На сьогодні інноваційність стає пріоритетним фактором економічного розвитку і суспільного прогресу, відображаючи широкий спектр його політико-правових, освітніх, науково-технологічних, економічних і соціальних параметрів. В умовах глобалізації відбувається переорієнтація ресурсів розвитку на інтелектуальний капітал, продуцентами і носіями якого є університети. Глобальна інформатизація ринку праці, крос-культурна уніфікація формуютьглобальний споживчий попит на освітні послуги. Щоби бути конкурентоспроможною, Україні потрібно розвивати національний освітньо-інтелектуальний ресурс у руслі сучасних пріоритетів науково-технологічного прогресу.

 


Ключові слова


Глобальна конкурентоспроможність; глобальний ринок праці; глобальний менеджмент; глобальне мислення; університетська освіта; інноваційний ресурс; інтелектуальний капітал.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Алан Дж. Роу. Креативное мышление. Как добиться успеха в ХХI веке /Алан Дж. Роу. – М. : НТ Пресс, 2007.

Амабайл Т. М., Леонард Д., Рейпорт Дж. Ф. Как убить творческую инициативу / К инновациям – через эмпатическое проектирование / Как заставить работать коллективный мозг компании и др. [под ред. Пискотиной Р.; пер. с англ. Скворцовой Н.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. –228 с.

Антонюк Л. Основні тенденції та стандарти діяльності дослідницьких університетів світового класу / Л. Антонюк // Університетська освіта. – 2011.– № 1. – С. 14–19.

Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації / Л. Л. Антонюк / [монографія]. – К. : КНЕУ, 2004. – 275 с.

Атнонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізмрозробки та комерціалізації / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук/ [монографія]. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.

Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. –Том 3. – Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів Остаточнийваріант (проект від 19.10.2011). – К. : Фенікс, 2011. – 76 с.

Креативное мышление в бизнесе / [Пер. с англ. – М. : Альпина БизнесБукс, 2006. – 228 с. – (Серия: «Классика Harvard Business Review»).

Панченко Є. Г., Петрашко Л. П. Корпоративна культура у європейському бізнес-середовищі / Спільний європейський економічний простір: гармонізація міжрегіональних суперечностей: [монографія] / За заг. Редакцією Д. Г. Лук’яненка, В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2007. – 544 с.

Петрашко Л. П. Сучасний формат корпоративної соціальної відповідальності компаній // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец.вип. Економіка підприємства: теорія і практика: у 2 ч. – Ч. ІІ. – К. : КНЕУ,2010. – С. 117–122.

Політичні та економічні виклики в епоху глобалізації. Лекція його високоповажності Президента держави Ізраїль Шимона Переса. – К. : Фонд «Ефективне управління», 25 листопада 2010 р. – 63 с.

Рынок труда на пороге качественних изменений. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dn.kiev.ua/economics/world/ryn_18.html.

Сбитнев А. В. Корни креатива / А. В. Сбитнев // Реклама. Теория и практика. – 2007. – № 3(21).

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т.[монографія] – Т. 2: «Інноваційно-технологічний розвиток економіки» / Заред.акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – 564 с.

Технології крос-культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища: Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»: навч. посіб / Є. Г. Панченко, Л. П. Петрашко. – К. : КНЕУ, 2010. – 191, [1] с.

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / Р. Флорида. – М. : Издательский дом «Классика ХХІ века», 2005. – 421 с.

Шляхи інноваційного розвитку України / Д. В. Табачник (керівник авторського колективу), В. Г. Кремень, А. М. Гуржій, М. Ф. Гончаренко, В. О. Гусєв, О. А. Мазур. – К. : Людопринт, 2004. – 544 с.

Cullen John., Parboteeah K. Praveen. Multinational Management. A Strategic Approach / Cullen John B., Parboteeah K. Praveen [4th Edition]. OH, Mason: South Western: Thomson, 2008. – 816 p.

Dwise A. «Corporate Governance: An Informative Glimpse» / Asie Dwise //International Journal of Governance. – 2011. – Volume № 1 (2011) Issue № 2 (September). – Р. 475–483.

Global Innovation Index 2009/10/ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalinnovationindex.org.

Petrashko L. Business schools’ global responsible leadership /Natural Cataclysms and Global Problem of the Modern Civilization. Book of abstracts the of Word Forum – International Congress, September 19–21, Istanbul, Turkey – SWB, London, 2011, 219 p., p. 108. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. /http://www.2011.geocataclysm.org; http://www.ru.geocataclysm.org/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.