БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: СУТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Володимир Кириленко

Анотація


 Розглянуто  економічний  зміст  понять «банківська  система», «банк», позначено  їх авторське  уявлення. Досліджено особливості функціонування різних  типів  банківських  систем.  Обґрунтовано  позицію  про  необхідність підвищення рівня капіталізації, самодостатності, надійності та прозорості вітчизняної банківської системи виходячи з вимог Базельського комітету І і ІІ.

 

 


Ключові слова


Банківська система; банк; принципи побудови банківської системи; капіталізація; самодостатність; надійність; прозорість.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том третий / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 25. – Ч. ІІ. – 551 с.

Гроші та кредит: підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.]; за заг. ред. М. І. Савлука. – [4-те вид., перероб. і доп.] – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

Котляр Н. Ф. Кладоискательство и нумизматика. – К.: Наукова думка, 1974. – С. 153.

Мочерний С. В., Мочерна Я. С. Політична економія: [Навч. посіб.] – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 684 с.

Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА / Пер. з англ. – К.: АртЕк. – 2000. – 640 с.

Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко. – Тернопіль: Астон, 2003. – 672 с.

Алешин В. Если государство начнет гарантировать потери вкладов в финучреждениях, то они начнут «сыпаться» / В. Алешин // Бизнес. – 2008. – № 31. – С. 60–63.

Івасів І. Б. Сучасний банк – в пошуку ідентичності / І. Б. Івасів // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 30-ти річчя факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Астон, 2008. – С. 45–47.

Артемьев А. А. Принципы функционирования социалистической банковской системы СССР в период с 1930 по 1987 год / А. А. Артемьев // Финансы и кредит. – 2008. – № 25 (313). – С. 70–75.

Новости. Важнейшей проблемой для украинской банковской системы является недостаток кадров / Новости // Фондовый рынок. – 2008. – № 28. – С. 13.

Документы Базельского комитета с банковского надзора «Методология основных принципов эффективного банковского надзора» // Вестник Банка России. – М., 2002. – № 23.

Меликъян Г. Г. Актуальные вопросы капитализации, устойчивости и конкурентоспособности российского банковского сектора / Г. Г. Меликъян // Деньги и кредит. – 2007. – № 7. – С. 10–14.

Скільки коштує банківська криза // Контракти. – 2008. – № 6. – С. 5.

Розинский И. Иностранные филиалы и национальные интересы / И. Розинский // Вопросы экономики. – 2008. – № 5. – С. 36–50.

Вісник НБУ. – 2008. – № 2. – С. 25; Бюлетень НБУ. – 2009. – № 3. – С. 54.

Крилова Віра, Незнамова Аеліта. Прозорість банківської системи: світовий досвід та українські перспективи Віра Крилова, Аеліта Незнамова // Банківська справа. – 2007. – № 3. – С. 20–34 (С. 20).

У чиїх руках наші банки // Газета «20 хвилин» від 29.01.2008.

Пушкарев В. Нам придется пускать филиалы иностранных банков / В. Пушкарев // Бизнес. – 2005. – № 6. – С. 58–59.

Романів Є. А банки – в тумані. Найбільші українські банки приховують дані про своїх власників / Євгенія Романів // Експрес. – 2007. – № 187. – С. 8.

Сіржук Р. Інформаційна прозорість українських банків / Роман Сіржук // Цінні папери України. – 2008. – № 46. – С. 31.

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 0952// Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 2008. – № 50–51, ст. 384. [Електронний ресурс] Режим доступу: – < http: // zakon1.rada.gov.ua.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 15 грудня 2005 року // Урядовий кур’єр. – 2006. – 8 лютого. – Додаток «Орієнтир». – № 3. – С. 1–14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.