СТРУКТУРНІ ДЕФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ В КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ірина ПІДОРИЧЕВА, Вячеслав ЛЯШЕНКО

Анотація


Воєнна агресія Російської Федерації проти України завдала національній економіці величезних руйнувань і втрат, зумовила пошук найбільш ефективних шляхів і напрямів відновлення країни, викорінення бідності, забезпечення економічного зростання на засадах резільєнтності. Обґрунтовано, що у сучасний та післявоєнний період структурна трансформація економіки до вищих технологічних рівнів є безальтернативною умовою відродження України. Показано винятково важливу роль підприємницького сектору в цих процесах у контексті нової промислової революції, потенціал якого потрібно спрямувати на виробництво промислової продукції з високою доданою вартістю та надання високотехнологічних послуг. Визначено та узагальнено найбільш вагомі технологічні та галузеві структурні деформації підприємницького сектору України, які зумовлені проблемами та кризовими явищами в національній економіці, запропоновано напрями їх подолання з урахуванням особливостей довоєнних і сучасних умов та євроінтеграційного поступу країни.

Класифікація за JEL: Н56, М21, О14, О31.


Ключові слова


Післявоєнне відновлення; підприємницький сектор; структурні деформації; резільєнтність економіки; промислова революція; євроінтеграція.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Державна служба статистики України. (n.d.-a). Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах. Архів. https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2003/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/arh_vvp_kv.htm

Державна служба статистики України. (n.d.-b). Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2012-2021 роках. https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm

Державна служба статистики України. (2018). Наукова та інноваційна діяльність України. Статистичний збірник. https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf

Державна служба статистики України. (2020, 23 березня). Валовий внутрішній продукт за 2019 рік. https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2019u.htm

Державна служба статистики України. (2021). Наукова та інноваційна діяльність України 2020. Статистичний збірник. https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Nauka_2020.pdf

Державна служба статистики України. (2022, 11 березня). Валовий внутрішній продукт у І–ІV кварталах 2021 року й у 2021 році. https://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/03/25.doc

Державна служба статистики України. (2022). Статистичний щорічник України за 2021 рік. https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/11/Yearbook_2021.pdf

Державна служба статистики України. (2023). Зовнішня торгівля України товарами у 2022 році. Експрес-випуск від 14.02.2023. https://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2023/02/04.pdf

Кіндзерський, Ю. В. (2021). Інклюзивна індустріалізація для сталого розвитку: до засад теорії та політики формування. Економіка України, 5, 3-39. https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.05.003

Кіндзерський, Ю. (2022). Повоєнне відновлення промисловості України: виклики та особливості політики. Економічний аналіз, 32(2), 101-117. https://doi.org/10.35774/econa2022.02.101

Коваленко, С. (2023, 22 квітня). Не програти після перемоги: до яких змін потрібно готуватись українським компаніям?. New Voicе. https://biz.nv.ua/ukr/experts/yak-kompaniyam-v-ukrajini-ne-prograti-pislya-peremogi-dochogo-biznesu-gotuvatisya-zaraz-50319140.html

Крикуненко, І. (2022, 11 грудня). Зазвичай повертається третина. Скільки українців залишаться за кордоном та як блекаути змінюють демографію – Лібанова. New Voice. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/skilkiukrajinciv-zalishitsya-pislya-peremogi-naslidki-dlya-ukrajini-ekspert-ostanninovini-50289318.html

Лібанова, Е. М. (2020). Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Сочінський М. М. Мінфін. (n.d.-a). Індекс інфляції в Україні за 2022. Режим доступу 13 березня2023 р.: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2022

Мінфін. (n.d.-b). Середня зарплата у різних країнах. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/world/

Мінфін. (2022, 9 березня). Середня зарплата в Україні в євро. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/eur/

Національний банк України. (2023). Інфляційний звіт. Січень 2023 року. https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q1.pdf?v=4

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». (n.d.). Витрати українців на продукти харчування продовжують зростати – Богдан Духницький. http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/3514-vytraty-ukrayintsivna-produkty-kharchuvannya-prodovzhuyut-zrostaty-bohdan-dukhnytskyy.html

Новікова, О., Залознова, Ю., & Азьмук, Н. (2022). Відновлення людського капіталу України у післявоєнний період з використанням переваг цифровізації. Журнал європейської економіки, 21(4), 407-427. http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1619/1622

Омельяненко, В. А. (Ред.). (2023). Інновації і трансфер технологій: методи, моделі та механізми управління: колективна монографія. Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань.

Росс, А. (2017). Індустрії майбутнього. Наш формат.

Солдак, М. О. (2022). Особливості відновлення старопромислових територій в контексті Глобальних цілей та реалізації стратегій смарт-спеціалізації. Економічний вісник Донбасу, 2(68), 187-198. https://doi.org/10.12958/1817-3772- 2022-2(68)-187-198

Укрінформ. (2023, 26 січня). Економіка України скоротилася на більш ніж 35% – ООН. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3659424-ekonomika-ukrainicerez-vijnu-skorotilasa-na-35-oon.html

Укрінформ. (2023, 31 березня). У перемогу України в розв’язаній Росією війні вірять 93% українців. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3689814-ponad-90-ukrainciv-virat-u-peremogu.html

Череватський, Д. Ю. (2023). Резильєнтність економіки та економіка резильєнтності. Економіка промисловості, 1(101), 31-39. http://doi.org/10.15407/ econindustry2023.01.031.

Швець, Н., & Шевцова Г. (2022). Формування повоєнної моделі економіки України: питання фінансування та управління. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 4 (274), 53-62. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2022-274-4-53-62

Шлафман, Н., & Бондаренко, О. (2022). Методичний підхід до складання програм розвитку підприємництва на базовому рівні в умовах відновлення національної економіки. Grail of Science. 22, 21–29. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.11.2022.01

Шумпетер, Й. (2011). Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотку та економічного циклу. Київ: Видав. дім «Києво-Могилянська академія».

Antoniuk, V. P. (2023). Perspective сhapter: The war as a factor of upheavals and transformations in higher education: Experience of Ukraine. In L. Waller & Sh. Waller (Eds.), Higher education – Reflections from the field. https://doi.org/10.5772/intechopen.109688

AVentures Capaital. (2022). DealBook of Ukraine. 2022 edition. https://inventure.com.ua/ upload/library/aventuresdealbook22fnl-220425084027.pdf

European Commission. (2021, Sep 15). 2021 State of the Union Address by President von der Leyen. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_21_4701

European Commission, & Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. (2021). European innovation scoreboard 2021. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2873/725879

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Hollanders, H., Es-Sadki, N., & Khalilova, A. (2022). European Innovation Scoreboard 2022. Publications Office of the European Union.https://data.europa.eu/doi/10.2777/309907

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Renda, A., Schwaag Serger, S., & Tataj, D. (2022). Industry 5.0, a transformative vision for Europe – Governing systemic transformations towards a sustainable industry. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2777/17322

European Commission, Joint Research Centre, Grassano, N., Hernández Guevara, H., & Fako, P. (2022). The 2022 EU industrial R&D investment scoreboard: Extended summary of key findings and policy implications. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2760/08410

Eurostat. (2021, Jan 4). Archive: Innovation statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Innovation_statistics&oldid=510766#Further_Eurostat_information

Fang, Yi., & Shao, Z. (2022). The Russia-Ukraine conflict and volatility risk of commodity markets. Finance Research Letters, 50, 103264, https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103264

Grassano, N., Hernandez Guevara, H., Fako, P., Nindl, E., Georgakaki, A., Ince, E., Napolitano, L., Rentocchini, F., & Tübke, A. (2022, Dec 13). The 2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. European Commission https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2022-eu-industrial-rd-investmentscoreboard

Himmelfarb, A. (Ed.). (2023). Ukraine. Rapid damage and needs assessment February 2022 – February 2023. The World Bank, the Government of Ukraine, the European Union, the United Nations. https://ukraine.un.org/en/224376-ukraine-rapid-damage-and-needs-assessment

Izzeldin, M., Muradoğlu, Y. G., Pappas, V., Petropoulou, А., & Sivaprasad, S. (2023). The impact of the Russian-Ukrainian war on global financial markets. International Review of Financial Analysis, 87, 102598. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102598

Kuzemko, C., Blondeel, M., Dupont, C., & Brisbois, M. C. (2022). Russia’s war on Ukraine, European energy policy responses & implications for sustainable transformations. Energy Research & Social Science, 93, 102842. https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102842

Lisogor, L., Rudenko, N., & Ivashenko, S. (2023). Educational and occupational potential of Ukraine: Main challenges and ways of improvement under current conditions. Demography and Social Economy, 51(1), 23–39. https://doi.org/10.15407/dse2023.01.023

Official Journal of the European Union. (2003). Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (notified under document number C(2003) 1422) (Text with EEA relevance) (2003/361/EC). https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF

Osiichuk, M., & Shepotylo, O. (2020). Conflict and well-being of civilians: The case of the Russian-Ukrainian hybrid war. Economic Systems, 44(1),100736. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2019.100736

Pereira, P., Zhao, W., Symochko, L., Inacio, M., Bogunovic, I., & Barcelo, D. (2022). The Russian‐Ukrainian armed conflict will push back the sustainable development goals. Geography and Sustainability, 3(3), 277- 287. https://doi.org/10.1016/j.geosus.2022.09.003

Saâdaoui, F., Jabeur, S. B., & Goodell, J. W. (2022). Causality of geopolitical risk on food prices: Considering the Russo–Ukrainian conflict. Finance Research Letters, 49, 103103. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103103

Schumpeter, J. A. (1939). Business cycles. Theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process. McGraw-Hill Book Company.

Schwab, K. (2016). The Fourth industrial revolution. World Economic Forum.

Shvets, N., Shevtsova, H., Pidorycheva, I., Prokopenko, O., & Maslosh, O. (2023). Sustainable development of agriculture based on the smart specialisation approach: cases of the Central and Eastern European countries. Agricultural and Resource Economics, 9(1), 260-282. https://doi.org/10.51599/are.2023.09.01.12

Statistics Austria. (2009). «High-technology» and «knowledge based services» aggregations based on NACE Rev. 2. https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/b_f-e_firmeneig_bereich_high_tech_sectors_nace_rev_2.pdf

Ukraine Invest. (2023). UkraineInvest GUIDE: Rebuilding Ukraine with the private sector. https://ukraineinvest.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/UkraineInvestGuide-1-1.pdf

United Nations Conference on Trade and Development. (2021). Digital Economy Report 2021. Cross-border data flows and development: For whom the data flow. New York: United Nations Publications. https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf

United Nations Industrial Development Organization. (2021). Industrial Development Report 2022. The future of industrialization in a postpandemic world. Vienna. https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-11/IDR%202022%20-%20EBOOK.pdf

The World Bank. (n.d.-a). GDP per capita, PPP (current international $) – Ukraine, Poland, Slovak Republic, Romania [Interactive dataset]. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=UAPL-SK-RO&view=chart

The World Bank. (n.d.-b). Manufacturing, value added (% of GDP) – Ukraine, Poland, Slovak Republic, Romania [Interactive dataset]. https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=UA-PL-SK-RO

The World Bank. (n.d.-c). Manufacturing, value added (% of GDP) – Ukraine, World [Interactive dataset]. https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=UA-1W

Отримано: 27 квітня 2023 р.

Рецензовано: 8 травня 2023 р.

Рекомендовано до друку: 11 травня 2023 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.