ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ БЕЗПЕКОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Едуард ФЕДОРОВ

Анотація


У статті досліджено питання безпекового розвитку України з позиції врахування та оцінювання ризиків у системі економічної безпеки країни. Обґрунтовано ідею, що системне оцінювання стану безпеки неможливе без врахування, вимірювання та постійного моніторингу ризиків, що є невід’ємною складовою соціально-економічного розвитку країн в сучасних умовах. Запропоновано інструментарій кількісного виміру рівня ризику, що визначає вразливість країни та знижує рівень стійкості в мінливому безпековому середовищі. Практична апробація запропонованого алгоритму оцінки дозволила проаналізувати економічні виміри ризиків та надати інтегральну оцінку рівня економічного ризику. Доведено, що концепція безпекового розвитку країн має ґрунтуватися на дослідженні ризиків, їх систематизації, оцінці та постійному моніторингу з метою максимально можливої адаптації до відповідних умов, що спричинені певними загрозами та ризиками.

Класифікація за JEL: C4, В41, F63, O10.


Ключові слова


Безпека; безпековий розвиток; загроза; ризик; індикатор ризику; оцінка ризиків.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Барановський, О. (2004). Фiнансова безпека в Українi (методологiя оцiнки та механiзми забезпечення) : моногр. Київ : Київ. нац. торг-екон. ун-т.

Варналій, З. (2020). Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації : моногр. Київ: Знання України.

Власюк, О. (2011). Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання. Київ : ДННУ «Акад. фін. Управління»

Грибіненко, О. (2020). Міжнародна економічна безпека в контексті сталого розвитку: монографія. Дніпро : Середняк Т. К.

Губарєва, І. (2015). Формування економічної безпеки України : моногр. Харків : ВД «ІНЖЕК»

Державна служба фінансового моніторингу України (2019). Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. https://finmonitoring.in.ua/NRA2019.pdf

Кизим, М., Іванов, Ю. та Губарєва І. (2018). Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу. Фінанси України, 4, 7–18.

Кравчук, П., та ін. (2020). Міжнародна економічна безпека України: теорія, методологія, практика : колективна моногр. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ.

Ліщинський, І. та Лизун, М. (2020). Концептуальні візії регіональної та глобальної безпеки. Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2, 148–161 https://doi.org/10.35774/visnyk2020.02.148

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України (2013). Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року № 1277. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v1277731-13#n9

Міністерство економіки (2020). Макроекономічний аналіз та прогнозування. https://cutt.ly/hhZEKR4

Національний банк України (квітень 2021). Інфляційний звіт. https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayinska-ekonomika-u-20212023-rokahzrostatime-tempami-na-rivni-blizko-4-a-inflyatsiya-pochne-spovilnyuvatisyavoseni-2021-roku--inflyatsiyniy-zvit

Національний банк України (січень 2023). Інфляційний звіт. https://bank.gov.ua/ admin_uploads/article/IR_2023-Q1.pdf?v=4

Новікова, О., та ін. (2018). Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: моногр. Київ ; Львів : ЛРІДУ НАДУ

Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року (2021). Указ Президента України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text

Про Стратегію національної безпеки України. (2020). Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Рамазанов, С., та ін. (2012). Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень: моногр. Луганськ : Ноулідж.

Резнікова, О. (2022). Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища: моногр. Київ : НІСД. https://doi.org/10.53679/NISS-book.2022.01

Резнікова, О, Войтовський, К. та Лепіхов, А. (2020). Національні системи оцінювання ризиків і загроз: кращі світові практики, нові можливості для України. Київ : НІСД.

Федоренко, В. та ін. (2017) Економічна безпека України : моногр. Київ : ТОВ «ДКС центр»

Харазішвілі, Ю., та Дронь, Є. (2014). Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі. Київ : НІСД.

Харазішвілі, Ю. (2019). Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації : моногр. Київ : Інститут економіки промисловості НАН України. https://cutt.ly/M1cGuAh

Хаустова, В. та Григорова-Беренда, Л. (2013) Оцінка та діагностика зовнішньоекономічної безпеки України: моногр. Харків : ВД «ІНЖЕК»

Battistelli, F., & Galantino M.G. (2019). Dangers, Risks and Threats: An Alternative Conceptualization to the Catch-All Concept of Risk. Current Sociology 67 (1), 64–78. https://doi.org/10.1177/0011392118793675

Boholm, M., Möller, N., & Hansson S. (2016). The Concepts of Risk, Safety, and Security: Applications in Everyday Language. Risk Analysis: An Official Publication of the Society for Risk Analysis, 36, (2) 320–338.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/risa.12464

Chentukov, Y., Marena, T., & Zakharova, O. (2021). Debt security of cee countries: actual approaches and methods of evaluation. Przeglad Strategiczny. 14. http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/ps-2021-04.pdf

Ciută, F. (2009). Security and the Problem of Context: A Hermeneutical Critique of Securitisation Theory. Review of International Studies, 35(2), 301–326.

Ciчиoкнo, Г. (2018). Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки України. Вчені записки Університету «КРОК», 4(52), 205–212. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-205-212-1

Global competitiveness reports 2011–2019. URL: https://www.weforum.org/ reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth

Global innovation index 2012-2021. https://www.wipo.int/global_innovation_index/ en/2021/

Hales, D. (2016) Emergent Best Practices in National Risk Assessment Practices and Process. Contract Report. https://cradpdf.drdc-rddc.gc.ca/PDFS/unc257/p804974_A1b.pdf

Heyerdahl , A. (2022). Risk assessment without the risk? A controversy about security and risk in Norway. Journal of Risk Research, 25:2, 252–267, https://doi.org/10.1080/13669877.2021.1936610.

Hrybinenko, O., Bulatova, O., & Zakharova, O. (2020). Evaluation of demographic component of countries’ economic security. Business, Management and Education, 18(2). https://doi.org/10.3846/jbem.2020.12309

Iefimova, G., Labartkava, A., & Pashchenko, O. (2020). Methodical support of assessment of the development of economic security of the region. Baltic Journal of Economic Studies. 6(5). 113–117. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-5-113-117

Informal Economy Database (2022). The World Bank. https://www.worldbank.org/en/research/brief/informal-economy-database

Medina, L., & Schneider, F. (2021). The evolution of shadow economies through the 21st century. The Global Informal Workforce: Priorities for Inclusive Growth. International Monetary Fund, Washington DC, USA, S. 10–6.

Mogyorósi, M., Máténé Bella, K., & Ritzlné Kazimir, І. (2022) Measurement of Economic Insecurity in the European Union between 2005 and 2020. IARIW General Conference. https://iariw.org/wp-content/uploads/2022/08/Mogyorosi-et-al-IARIW-2022.pdf

Nunes-Vaz, R., Lord, S., & Bilusich, D. (2014). From Strategic Security Risks to National Capability Priorities. Security Challenges, 10(3), 23–50. http://www.jstor.org/stable/26465444

Osaulenko, О., Yatsenko, О., Reznikova, N, Rusak, D., & Nitsenko V. (2020) The productive capacity of countries through the prism of sustainable development goals: Challenges to international economic security and to competitiveness. Financial and credit activity problems of theory and practice, 33, 492–499. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.207214

Petersen, K. (2012). Risk Analysis – a Field within Security Studies? European Journal of International Relations, 18 (4), 693–717. https://doi.org/10.1177/1354066111409770.

Pilarski, G. (2020). How to estimate security – problem analysis. Security Dimensions, 33, 217–240. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.2678.

Rodrik, D. (1999). The New Global Economy And Developing Countries: Making Openness Work. Wasington D.C.: Overseas Development Council, 1999. 168 p.

Schneider, F. (2022). New COVID‑ related results for estimating the shadow economy in the global economy in 2021 and 2022. International Economics and Economic Policy, 19, 299–313. https://doi.org/10.1007/s10368-022-00537-6

Scholte, J.А. (2000). Globalisation: A Critical Introduction, New York: St. Martin’s Press. Scholte, 2000, 232-3.

Stiglitz, J. (2009). The global crisis, social protection and jobs. Inter-national Labour Review, 148, No. 1–2, 1–13

The World Bank (2022). World Bank Open Data. https://data.worldbank.org/

The World Economic Outlook database (2022). https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.аspx

UnctadStat (2022). https://unctadstat.unctad.org/EN/

Wang, Q. (2022) Research on security risk assessment mechanism of important event based on multi-source data. Scientific Reports, 12 (4123). https://doi.org/10.1038/s41598-022-08079-2

WEF (2022). The Global Risks Report. http://surl.li/dpodc

Отримано:12 квітня 2023 р.

Рецензовано: 19 квітня 2023 р.

Рекомендовано до друку: 10 травня 2023 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.