АНТИЦИКЛІЧНЕ ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІК КРАЇН СВІТУ – МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Оксана ДЕСЯТНЮК, Тарас МАРШАЛОК

Анотація


Зазначено, що фіскальна політика держави та її інструменти є основними при управлінні економічними флуктуаціями і займають провідне місце в системі державного антициклічного економічного регулювання. Вказано, що дослідження проблем антициклічного регулювання економіки фіскальними засобами з прагматичної сторони – надзвичайно актуальне питання сьогодення. Наголошено, що такий аналіз дасть змогу отримати якісні наукові результати та зробити необхідні висновки. Акцентовано, що аналіз фіскальних процесів у різних за економічним розвитком та соціальними стандартами країнах дасть змогу виокремити сильні й слабкі сторони протилежних за характером впливу та дії моделей і типів фіскальної політики, визначити їх вплив на економічне зростання та подолання економічних криз у цих країнах, виокремити найбільш ефективні заходи й імплементувати їх в українську практику.

У процесі дослідження використано загальнонаукові й емпіричні методи економічної науки, що базуються на системному підході, зокрема методи наукового пізнання: діалектичний і логічний, аналізу та синтезу, узагальнення, графічного, наукового абстрагування – при дослідженні впливу фіскальної політики на економічний розвиток у країнах світу й Україні.

Розглянуто вплив фіскальної політики на економічну кон’юнктуру в різних країнах світу загалом та в Україні зокрема. На основі статистичних даних, які відображають динаміку ВВП, доходів і видатків уряду та рівня державного боргу, виокремлено основні причини економічних криз у країнах світу. Вказано, що аналіз фіскальних показників у відношенні до ВВП країн дав змогу виділити позитивні та негативні сторони різних моделей фіскальної політики.

З допомогою проведеного аналізу побудовано імітаційну модель, в якій виокремлено основні ознаки здійснюваних заходів у сфері фіскальної політики в різних за географічним розміщенням, економічним розвитком, соціальним захистом громадян і населенням країн світу. З’ясовано, що більш стійкими до економічних потрясінь виявилися ті країни, які використовують соціально орієнтовану, навіть патерналістську модель фіскальної політики, тоді як країни з ліберальними фіскальними засадами були більш чутливими до економічних дисбалансів та у період загострення економічної кризи збільшували участь уряду в подоланні негативних економічних наслідків.

На основі таких досліджень зроблено висновок, що Україні, яка перебуває в стані нестійкої економічної рівноваги, доцільно використати основні засади, принципи, підходи й інструменти фіскального характеру, властиві країнам із соціально орієнтованою моделлю фіскальної політики.

Констатовано, що отримані результати наукового дослідження можуть бути корисними для науковців і практиків, які займаються проблемами антициклічного регулювання економіки та пошуком дієвих інструментів фіскальної політики для досягнення економічної рівноваги й ефективного її розвитку.

Класифікація за JEL: E62.


Ключові слова


Антициклічне регулювання економіки; фіскальна політика; соціально орієнтована фіскальна політика; ліберальна фіскальна політика; дискреційні та недискреційні фіскальні інструменти; ВВП; державний борг; доходи уряду; видатки уряду.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


GDP (current US$). worldbank : веб-сайт. URL : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.

General government revenue. OECD : веб-сайт. URL : https://data.oecd.org/gga/general-government-revenue.htm.

Мировой Атлас Данных. Knoema : веб-сайт. URL : https://knoema.ru/atlas.

General government spending. OECD : веб-сайт. URL : https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm#indicator-chart.

General government gross debt – annual data. Eurostat : веб-сайт. URL:https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teina225&language=en.

Государственные расходы, процент ВВП. theGlobalEconomy.com. : вебсайт. URL:https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/Government_size/.

Круш П. В. Гроші та кредит. URL : https://pidruchniki.com/17810409/ finansi/groshi_ta_kredit.

Кравчук Ю. О. Макроекономіка. URL:https://poznayka.org/s47011t1.html.

Єфімова О. Г. Економіка для юристів. К., Флінта, 1999. URL: http://bibliograph.com.ua/economika-dlya-yuristov/index.htm.

Богдан І. В. Проциклічна чи антициклічна фіскальна політика: методи діагностики. Економіка України. 2013. № 3. С. 45–57.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.