ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Роман Зварич

Анотація


Зазначено, що дослідження детермінант економічного зростання країн, які розвиваються, присвячене оцінці перспектив розвитку даної групи та її конвергенції з розвиненими країнами. Вказано, що мета полягає у встановленні детермінант економічного зростання країн, які розвиваються, для подальшого напрацювання висновків щодо їх розвитку і конвергенції з розвиненими країнами. Окреслено, що об’єктом дослідження є економічний розвиток країн, які розвиваються. Досліджено концепцію розвитку в розрізі двох загальних підходів, оцінено її критичні зауваження та виявлено історичні зв’язки між індустріалізацією й економічним зростанням. Встановлено зв’язок між темпами зростання населення країн, що розвиваються, та їх відхиленням у доходах на душу населення і часткою у світовому ВВП. Визначено місце країн, що розвиваються, у світовому промисловому виробництві й експорті та виявлено вплив індустріалізації на міжнародну торгівлю й інвестиції. Досліджено ступінь залучення людського і фізичного капіталу у виробництво природних ресурсів та створення доданої вартості. Проаналізовано світовий рівень реальної заробітної плати і визначено ступінь його сприяння у досягненні високих кінцевих результатів праці. Оцінено рівень інфляції та його вплив на прибутковість інвестиційних проектів і конкурентоспроможність країн. Сформульовано висновки щодо розвитку країн, які розвиваються, та окреслено перспективи їх конвергенції з розвиненими країнами.


Ключові слова


ВВП на душу населення; економічне зростання; економічний розвиток; країни; що розвиваються; прямі іноземні інвестиції; розвинені країни; створена додана вартість.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Myint H. The Economics of the Developing Countries / Hla Myint. - Hutchinson : Hutchinson university library, 1980. - 166 р.

Szirmai A. Socio-Economic Development / Adam Szirmai. - 2nd Edition. -Netherlands : Universiteit Maastricht, 2015. - 791 р.

Landes D. S. Wealth and Poverty of Nations [Electronic resource] / David

S. Landes. - London : WW Norton & Company, 1998. - 672 р. - Mode of access : https://tsu.ge/data/file_db/faculty_humanities/Landes%20-%20The%20 Wealth%20and%20the%20Poverty%20of%20Nations.pdf.

Maddison A. The World Economy [Electronic resource] / Angus Maddison. -Paris : Development Centre Studies of OECD, 2001. - 385 р. - Mode of access : https://theunbrokenwindow.com/Development/MADDISON%20The% 20World%20Economy--A%20Millennial.pdf.

Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread / Simon Kuznets. - New Haven : Yale University Press, 1966. - 529 р.

Abramovitz M. Thinking about Growth: And Other Essays on Economic Growth and Welfare / Moses Abramovitz. - Cambridge : Cambridge University Press, 1989. - 396 р.

Easterlin R. Effects of population growth on the economic development of developing countries / R. Easterlin // The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. - 1967. - Vol. 369, № 1. - Р. 98-108.

Todaro M. P. Economic Development / M. P. Todaro, S. C. Smith. - United Kingdom : England : Addison Wesley, 2011. - 832 р.

Nayyar D. The South in the World Economy: Past, Present and Future [Electronic resource] / Deepak Nayyar // Human Development Report Office. -

- Mode of access : http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/ files/documentos/the-south-in-the-world-economy-past-present-future.pdf.

World Population Data Sheet [Electronic resource] // Population Reference Bureau. - 2014. - Mode of access : http://www.prb.org/ Publica-tions/Datasheets/2014/2014-world-population-data-sheet/data-sheet.aspx.

Barro R. J. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study / Robert J. Barro // National Bureau of Economic Research. - 1996. -№ 5698.

National Accounts Data [Electronic resource] // World Bank, OECD. - 2017. -Mode of access : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.

Collier P. The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can be Done About It [Electronic resource] / Paul Collier. - New York : Oxford University Press, 2007. - 224 р. - Mode of access : https://www.sfu.ca/ content/sfu/dean-gradstudies/events/dreamcolloquium/SpringColloquium/ Readings/Readings/_jcr_content/main_content/download_47/file.res/Paul%20 Collier.

Kavoussi R. M. International Trade and Economic Development: The Experience of Developing Countries / Rostam M. Kavoussi // Journal of Developing Areas. - 1985. - № 19. - Р. 379-392.

Sachs J. D. Natural Resource Abundance and Economic Growth / J. D. Sachs, A. M. Warner // National Bureau of Economic Research. -1995. - № 5398.

World Trade Statistical Review [Electronic resource] // World Trade Organization. - 2016. - Mode of access : https://www.wto.org/english/res_e/ sta-tis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf.

Caves R. E. International Corporations: The Industrial Economics of Foreign Investment / Richard E. Caves // Economica. - 1971. - № 38. - Р. 1-27.

Rappaport A. Expectations Investing: Reading Stock Prices for Better Returns / A. Rappaport, M. Mauboussin, P. Bernstein. - Harvard Business School : Harvard Business Review Press, 2003. - 256 р.

Borensztein E. How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? / E. Borensztein, J. De Gregorio, J. Lee // Journal of International Economics. - 1998. - № 45. - Р. 115-135.

World Investment Report 2016 - Investor Nationality: Policy Challenges [Electronic resource] // United Nations Publication. - 2017. - Mode of access : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf.

Becker G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education / Gary S. Becker. - New York : National Bureau of Economic Research, 1964. - 187 р.

Заработная плата в мире в 2016-2017 гг.: неравенство в оплате труда на предприятиях [Электронный ресурс] // Международная организация труда. - 2017. - Режим доступа : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_544096.pdf.

De Gregorio J. The Effects of Inflation on Economic Growth: Lessons from Latin America / J. De Gregorio // IMF Working Paper. - 1991. - № 91.

Ghosh A. Inflation and Growth / A. Ghosh // IMF Research Bulletin. - 2000. -№ 1. - Р. 1-3.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.