АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Ярослав Чайковський

Анотація


Звернено увагу на відсутність єдиного трактування терміну «кредитоспроможність», проаналізовано методи і моделі оцінки кредитоспроможності позичальників, які застосовують зарубіжні та вітчизняні банківські установи, наведено класифікацію та загальну характеристику цих методів і моделей. Відзначено малоефективність механічного перенесення зарубіжного досвіду на вітчизняну практику оцінки та аналізу кредитоспроможності позичальників. Висунуто пропозиції щодо вдосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників.

 

 


Ключові слова


Банківська установа; кредитоспроможність; позичальник; рейтингові методики; кредитний скоринг; дискримінантний аналіз; модель Альтмана; модель Чессера; модель CART (класифікаційного дерева); моделі комплексного аналізу; правило «шести сі»; CAMPARI; PARTS;

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Положення «Про кредитування». Затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 1995 р. № 246.

Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2000 р. № 279 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2000. - № 9. - С. 54-73.

Банківські операції: Підручник.-2-re вид., випр. і доп./ А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д. е. н. , проф. А. М. Мороза. -K.: КНЕУ, 2002. -476 с.

Банковский портфель - 3: Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по расчетам. Книга менеджера по фондовым и трастовым операциям. Книга банковского бухгалтера и аудитора / Отв. ред. Ю. И. Коробов, Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткина. - М.: СОМИНТЭК, 1995. - 759 с.

Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 576 с.

Вишняков И. В, Методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков. - СПб.: Изд-во СПбГИЭА. - 1998.

Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. - K.: Поліграфкнига, 2006. -512 с.

Едронова В. H., Хасянова С. Ю. Модели анализа кредитоспособности заемщиков //Финансы и кредит. - 2002. - № 6 (96). - С. 9-15.

Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / В. В, Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко / За ред.

В. В, Вітлінського. - K.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 251 с.

Кредитование (рекомендовано Институтом банковского дела): Пер. с англ. / Под ред. М. А. Гольцберга, Л. М. Хасан-Бек. - К.: Торговоиздательское бюро BHV, 1994. - 384 с.

Методика оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника-юридичної особи Промінвестбанку. Затверджено рішенням Правління Промінвестбанку України від 25.11.2000 p., протокол № 751.

Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ «ДИС», 1997.-464 с.

Положення АППБ «Аваль» про методику оцінки фінансового стану клієнта. - 7 є.

Потійко Ю. А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки//Фінанси України. - 2001.- № 1.-С. 118-123.

Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. 2-го изд. - М.: «Дело Лтд», 1995. - 768 с.

Синки Джозеф Ф.-мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го, переработанного изд. / Под ред. Р. Я. Левиты, Б.С.Пинскера - М.: 1994, Catallaxy. - 820 с.

Сорокін М. «ЦЕНЗОР» запобігає дефолту // Банківська справа, 1998. -№ 6 (24).-С. 49-54.

Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: Все для вас, 1993. - 320 с.

Шеремет А. Д., Сайфуллин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа предприятия. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 176 с.

Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 160 с.

Brigham E. F., Gapenski L. C. Financial Management: Theory and Practice. - Chicago; New York; San Francisco ets: Dryden Press, 1988.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.