ДІАЛЕКТИКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Андрій Крисоватий, Тетяна Кощук

Анотація


Обґрунтовано теоретико-концептуальні засади оптимальної податкової інфраструктури забезпечення економічного зростання в Україні в рамках інтеграції до ЄС. На основі аналізу європейського досвіду податкового регулювання соціально-економічних процесів і вітчизняної практики формування та реалізації податкової політики визначено стратегічні цілі й тактичні заходи щодо здійснення трансформацій оподаткування.

 


Ключові слова


Податок; податкова політика; податкова інфраструктура; податкове регулювання; податкова уніфікація; пряме та непряме оподаткування; податкові преференції; економіко-інституційний базис податкових трансформацій.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Long-term Trends in Tax Revenues of OECD member Countries 1955-1980.-Paris: OECD, 1981.

Revenue Statistics of OECD Member Countries. - Paris: OECD, 2000.

Налоги и налогообложение: Учебн, пособие для вузов / И, Г. Русакова, В. А. Кажин, А. В. Толкушин и др.; под ред. И. Г. Русаковой, В. А. Кажи-на. - М.: Финансы ЮНИТИ, 2002. - 495 с.

Никитин С., Глазова E., Степанова М, Косвенные налоги: опыт развитых стран // Мировая экономика и международные отношения. - 1999. -№2.-С. 15-23.

Никитине., Степанова М., Никитина. Налог на личные доходы: опыт развитых стран // Мировая экономика и международные отношения. -2001. -№ 7.-С. 16-22.

Никитин С., Глазова E.. Степанова М. Социальные налоги: опыт Запада // Мировая экономика и международные отношения. - 2003. - № 5. -С.12-19.

Никитине., Никитина., Степанова М. Налоговые льготы, стимулирующие предпринимательскую деятельность в развитых странах Запада // Мировая экономика и международные отношения. - 2000. - № 11 - С.48-56.

Пансков В. Г., Князев В. Г. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов. - М.: МЦФЭР, 2003. - 336 с.

Льовочкін С. В. Макроекономічна стабілізація в Україні у контексті економічного зростання. - K.: Науково-видавничий центр «Наша культура і наука», 2003. - 341 с.

Scheider F., Enste D. Shadow Economies Around the World: Size, Causes, and Consequences. - Wash., 2000.

Єфименко T. ІЦ Соколовська A. M. Нові підходи до адміністрування податків //Фінанси України. - 2004. - № 10. - С. 3-15.

Васильєва А., Гурвич E., Субботин В. Экономический анализ налоговой реформы If Вопросы экономики. - 2003. - № 6. - С. 38-60.

Оприлюднення звіту про виконання Державного Бюджету за 2004 рік // www minfin.gov.ua.

Тропіна В. Б. Податок із доходів фізичних осіб: новий закон - нові питання // Фінанси України. - 2004. - № 4. - С. 63-68.

Юрій С., Бак Н. Актуальні проблеми податкової політики: інфраструктура податку з доходів фізичних осіб в Україні // Журнал європейської економіки. - 2004. - Том 3. - № 1. - С. 17-34.

Юрій С, Фінансова парадигма місцевого самоврядування // Світ фінансів. - 2004. - Випуск 1. - С. 6-14.

Квасовський О. Концептуальні засади оптимізації спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: Збірник тез доповідей за матеріалами Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (24-25 лютого 2005 року). - Тернопіль: Економічна думка, 2005. - С. 79-82.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.