АЛЬТЕРНАТИВИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИКРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, У КОНТЕКСТІ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

Вікторія Адамик

Анотація


Розглянуто проблему вибору країнами, що розвиваються, оптимальної зовнішньоторговельної стратегії крізь призму подолання бідності. Увагу сконцентровано  на  аргументації  на  користь  фрітредерства  та  протекціонізму, позитивних і негативних наслідках реалізації стратегії експортоорієнтованого зростання. Згруповано основні концептуальні підходи до дослідження впливу лібералізації міжнародної торгівлі на економічне становище країн, що розвиваються, та на основі проведеного аналізу доведено, що концепція ультралібералізму не прийнятна для розвитку країн периферії у контексті підвищення їх  добробуту.  Зосереджено  увагу  на  проблемах  реалізації  експортоорієнтованої стратегії розвитку бідних країн світу і наведено ті групи країн периферії, де  ця  стратегія  може  бути  успішною.  Визначено  основні  причини  низької ефективності експортної експансії країн, що розвиваються, та запропоновано напрямки її підвищення, які стосуються насамперед необхідності внутрішньої інституційної трансформації цих держав.

 


Ключові слова


Країни, що розвиваються; країни центру та периферії; зовнішньоторговельна політика; фрітредерство; протекціонізм; ультралібералізм; неоколоніалізм; імпортозаміщення; експортоорієнтована стратегія; «прокляття природних ресурсів»; «голландська хворо

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Адамик В. В. Методологічні підходи до вивчення зв’язку між міжнародною торгівлею і добробутом населення через ланку «економічне зростання» / В. Адамик, А. Савка // Вісник ТАНГ. – 2006. – № 1. – С. 129–135.

Адамик В. В. Теоретичні і фактичні детермінанти вдосконалення торговельних важелів міжнародної політики з подолання бідності / В. Адамик // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2007. – № 6. – С. 17–26.

Адамик В. В. Актуальні питання продовольчої безпеки і розвитку сільського господарства у контексті подолання бідності / В. Адамик // Вісник ТНЕУ. – 2009. – № 1. – С. 61–69.

Ларсон А. Либерализация торговли в целях борьбы с бедностью [Электронный ресурс] // Экономические перспективы. – 2001. – Режим доступа : http://usinfo.state.gov/journals/ites/0901/ijek/larson.htm.

Millennium development goals. Trade and development [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/mdg_e/ development_e.htm.

World Development Indicators 2016 [Electronic resource]. – Mode of access : http://wdi.worldbank.org/table.

Bannister G. J. International Trade and Poverty Alleviation [Electronic resource] / G. J. Bannister, K. Thugge. – Mode of access : https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp0154.pdf.

Нэш Дж. Как либерализация торговли может помочь накормить бедных [Электронный ресурс] / Дж. Нэш, Д. Митчелл // Финансы и развитие. – 2005. – Март. – С. 34–37. – Режим доступа : http://www.imf.org/external/ pubs/ft/fandd/rus/2005/03/pdf.nash.pdf.

Martin W. Trade Policies, Developing Countries, and Globalization [Electronic resource] / Will Martin. – Mode of access : http://siteresources.worldbank.org/ INTGGP/Resources/2866_trade_martin.pdf.

Меркель А. Протекционизм тормозит рост мировой экономики [Электронный ресурс] / А. Меркель // Deutshe Welle. – 2012. – 14.06. – Режим доступа : www.dw.de/dw/article/0,,16023317,00.htlm.

Еней Я. І. Світовий досвід здійснення політики імпортозаміщення [Електронний ресурс] / Я. Еней. – Режим доступу : http://dspace.udpu.org.ua:8080/ jspui/bitstream/6789/2492/1/Eney_Yana_Svitovyi_dosvid_zdiisnenia_polityky_importozamischenia.pdf.

Серпухов М. Прихований протекціонізм як інструмент сучасної міжнародної торгівельної політики / М. Ю. Серпухов // Економіка розвитку (Economics of Development). – 2013. – № 4 (68). – С. 23–27.

Рєзнікова Н. Глобальна економічна взаємозалежність: сучасна парадигма та детермінанти модифікації / Н. В. Рєзнікова. – К. : ТОВ «ВІСТКА», 2013. – 456 с.

Філіпенко А. Економіка зарубіжних країн / А. С. Філіпенко [та ін.]. – К. : Либідь, 2000. – 581 с.

Куйяте Дж. Проблема неоколониализма в современном мире (Опыт стран Африки и России) [Электронный ресурс] / Дж. Куйяте // Вестник ТИСБИ. – 2016. – Режим доступа : http://www.tisbi.ru/home/science/journal-of-tisbi/2000/4/page-2612/.

Auty R. Sustaining Development in Mineral Economies: the Resource Curse Thesis [Electronic resource] / R. Auty. – London : Routlenge, 1993. – Mode of access : https://ideas.repec.org/a/eee/jrpoli/v20y1994i1p77-78.html.

Badeeb R. A. The evolution of the natural resource curse thesis: A critical literature survey [Electronic resource] / R. A. Badeeba, H. H. Leana, J. Clark // Resources Policy. – 2017. – Vol. 51. – March. – P. 123–134. – Mode of access : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0301420716301507.

Капица Л. М. Природные ресурсы и социально-экономический прогрес [Электронный ресурс] / Л. М. Капица. – Режим доступа : https://www.academia.edu/Natural_Resources_and_Socio-Economic_Progress.

Flying geese paradigm [Electronic resource]. – Mode of access : https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_geese_paradigm.

Ojimi V. 1970. Japan’s industrialization strategy. In OECD, Japanese Industrial Policy, Paris : OECD.

Kasahara S. The asian developmental state and flying geese paradigm [Electronic resource] / S. Kasahara // UNCTAD/OSG/DP/2013/3. – Mode of access : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osgdp20133_en.pdf.

Адамик В. В. Прямі іноземні інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності у країнах, що розвиваються / В. Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 2. – С. 113–123.

UNCTAD Handbook Statistic 2015 [Electronic resource]. – Mode of access : http://unctad.org/en/publicationsLibrary/tdstat40_en.pdf.

Нерівність доходів у Китаї перевищує навіть показники США [Електронний ресурс] // Незалежний аудитор. – 2014. – Режим доступу : http://n-auditor.com.ua/uk/novini/mizhnarodnij-oglyad/item/14713.html.

Уряд Китаю вперше показав розрив у доходах громадян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/1446158-uryad_kitayu_vpershe_pokazav_rozriv_u_dohodah_gromadyan_1788163.html.

Пузанов І. І. Вплив експортоорієнтованої та імпортозамінної стратегії на характер і напрями економічного зростання / І. І. Пузанов // Науковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2014. – № 1. – С. 44–52.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.