ПРИЧИНИ НИЗЬКОГО РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ПОЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Тереза Баль-Возняк

Анотація


Інноваційність розглядають як здатність до пошуку, пристосування та поширення нових рішень, втілення яких приносить індивідуальні й суспільні переваги в різноманітних аспектах людського буття. У цьому контексті інноваційність вимагає нового погляду, тобто визнання її за один із вимірів суб’єктності індивіда в економічному процесі. З огляду на це, автор статті намагається відповісти на такі запитання: Як можна впливати на рівень інноваційності індивіда, не порушуючи природних процесів, суб’єктом яких є індивід? Яким чином створити ситуацію, щоби кожен, незалежно від статусу та своєї ролі в суспільстві, ХОТІВ, УМІВ І ЗМІГ скористатися зі знання для ефективної реалізації інноваційних дій?Як домогтися встановлення інноваційності індивіда на такому рівні, який би гарантував зростання інноваційності як конкретного підприємства, так і економіки загалом? Яким чином можна поєднати ринкові механізми з допоміжною роллю держави в ділянці формування інноваційності, аби вони відповідали потребам глобальної, заснованої на знанні (знаннєвої, економіки знань) і людському капіталі економіки?

Актуальність теми зумовлює доволі низька інноваційність польських підприємств, що свідчить про відповідний рівень економіки загалом.


Ключові слова


Інновації; інноваційні процеси; економічна активність; суспільні, освітні та інфраструктурні механізми; інноваційність.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Reflective modernisation, Cambridge: Polity Press, 1994.

Schumpeter Joseph, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN, 1960 [The Theory of Economic Development, Cambridge: Harward University Press, 1934 (1912)].

Mansfield Edwin, The Economic of Technological Innovation, New York: Norton, 1968.

Solow Robert M., «Technical Change and the Aggregate Production Function», Review of Economics and Statistics, 1956, Vol. 39.

M. Horx, Die acht Sphären der Zukunft, Wien-München 2002.

U.Beck, A. Giddens, S. Lash, Reflective modernisation, Cambridge: Polity Press, 1994.

Drucker Peter F., Innowacje і przedsiqbiorczosc. Praktyka і zasady, Warszawa: PWE, 1992 [Innovation and Enterpreneurship. Praktice and Principles, New York: Harper & Row, 1985].

Drucker Peter F., Frontiers of Management, New York: Harper & Row, 1954.

A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, Paris: OECD 2000.

Römer Paul, «Increasing Returns and Long-Run Growth», Journal of Political Economy 1986, No. 94, pp. 1002-1037.

Drucker Peter F., Spoleczehstwo postkapitalistyczne, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1999 [The Post-Capitalist Society, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1993].

Stiglitz Joseph E., Knowledge for Development. Economic Science, Washington: The World Bank, 1999

Kwasnicki Witold, Knowledge, Innovation and Economy. An Evolutionary Exploration, Cheltenham, UK, Brookfield, US: Edward Elgar Publishing, 1996.

Schumacher Ernst F., Male jest piqkne, Warszawa, Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1981 [Small is Beautiful, Published by Abacus, 1974].

Thurow Lester C., Przysziosc kapitalizmu, Wyd. Dolnoslqskie, Wroclaw 1999 [The Future of Capitalism, New York: William Morrow & Company, 1996].

Knowledge Management in the Learning Society, Centre for Educational Research and Innovation, Paris: OECD, 2000.

Handy Charles, Wiek paradoksu, W poszukiwaniu sensu przyszfosci, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1996 [The Empty Raincoat. Making Sense of the Future, New York: HBS Press, 1994].

Dobija Dorota, Pomiar і sprawozdawczosc kapitalu intelektualnego przedsiqbiorstwa, Warszawa: Wyzsza Szkota Przedsi^biorczosci і Zarzqdzania im. Leona Kuzminskiego, 2003.

Brooking Annie, Intellectual Capital, London: Thomas Business Press, 1996.

Edvinsson Leif, Melone Michael S., Kapital intelektualny, Wyd. Naukowe PWN, 2001 [Intellectual Capital, New York: Harper Business, 1997].

Brennan Niamh, Connell Brenda, «Intellectual capital: current issues and policy implications», Journal of Intellectual Capital 2000, Vol. 1, No. 3, pp. 206-240.

Sliwa Kazimierz R., О organizacjach inteligentnych і rozwiqzywaniu zfozonych problemow zarzqdzania nimi, Warszawa: Wyzsza Szkota Menedzerska, 2001.

Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spolki japohskie dynamizujq procesy innowacyjne, Warszawa, Poltext, 2000 [ The Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamic of Innovation, New York: Oxford University Press, 1995].

Polska w drodze do globalnego spoleczehstwa informacyjnego, Raport о rozwoju spotecznym, Warszawa: UNDP, 2002.

Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Kuklinski Antoni (red.), Warszawa: Komitet Badan Naukowych, 2001

Drucker, Spoieczehstwo postkomunistyczne, s. 22.

Kleer Jerzy, «Czym jest GOW», w: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Swiatowego, Kuklinski Antoni (red.), Warszawa: Biuro Banku Swiatowego w Polsce, Komitet Badan Naukowych, 2003, pp. 297-302.

ePolska. Plan dziafah na rzecz rozwoju spoleczehstwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 2000.

Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, Raport 26, Warszawa: Rada Strategii Spoteczno-Gospodarczej, 2005, s. 96.

Janasz Wtadystaw, «Innowacyjnosc polskich przedsi^biorstw przemystowych», w: Innowacje w rozwoju przedsiq biorczos с і w procesie transformacji, Janasz Wtadystaw (red.), Warszawa: Difin, 2004.

Procesy innowacyjne wpolskiej gospodarce, s. 100.

Sosnowska Alicja, «Obraz innowacyjnosci polskich przedsi^biorstw wedtug publikowanych zrodet», w: Sosnowska Alicja і in., Zarzqdzanie firmq innowacyjnq, Warszawa: Difin, 2000.

Rogers E.M., Diffusion of Innovations, 3rd ed., New York: The Free Press, 1983.

Drucker, Innowacje і przedsiqbiorczosc, s. 43.

Matematyczne modele procesöw dyfuzji innowacji, Zaqc Kazimierz (red.), Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1993.

Sen Amartya, Commodities and capabilities, Amsterdam and New York: North-Holland, 1985.

Offer Avner, «Economic Wellfare Measurements and Human Well-Being», University of Oxford, Discussion Papers in Economic and Social History 2000,no.34.

Rybak Mirostawa, Etyka menedzera. Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiqbiorstwa, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004

Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Green Paper, Brussels, European Commission, 2001.

VZkrqgu filozofii Romana Ingardena, Strozewski W., W^grzecki Adam (red.), Warszawa, Krakow: PWN, 1995

Poprzeczko J., Podmiotowosc czfowieka і spoieczenstwa, Warszawa: PWN, 1988

Cooper Robert K., Sawaf Ayman, Inteligencja emocjonalna w organizacji і zarzqdzaniu, Wyd. Studio ЕМКА, Warszawa 2000.

Kozielecki Jozef, «The role of hubristic motivation in transgressive behavior», New Idea in Psychology 1987, No. 3.

Kozielecki Jozef, О czfowieku wielowymiarowym, Warszawa: PWN, 1988.

Marciniak Stefan, «Innowacyjnosc gospodarki a panstwo», w: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, Nog a Adam (red), Warszawa: PTE, 2004.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.